Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in aborcja
This tag contains 4 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Aborcja

S? podstawy, aby twierdzi?, ?e w trakcie zap?odnienia nie zostaje powo?ana do istnienia istota ludzka w znaczeniu biologicznym. Zdarzenie to ma miejsce du?o pó?niej. Bior?c pod uwag? wszystkie najwa?niejsze i konieczne kryteria, jakich u?ywa si? w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z ?yj?c? istot? ludzk?, mo?na doj?? do wniosku, ?e pocz?tek jej ?ycia nast?puje prawdopodobnie dopiero kilka miesi?cy od powstania jednokomórkowej zygoty.

Hits: 7467

Argument z niepewno?ci

Doktryna katolicka i zwolennicy wegetarianizmu wykorzystuj? pewien argument, który mo?na nazwa? Argumentem z Niepewno?ci Normatywnej (ANN). Katolicy u?ywaj? go, by argumentowa? za tym, ?e powinni?my traktowa? wczesne embriony ludzkie tak, jak gdyby mia?y pe?ny status moralny; zwolennicy wegetarianizmu – ?e w podobny sposób powinni?my traktowa? zwierz?ta. Poka??, ?e ci drudzy s? bardziej uprawnieni do stosowania argumentacji typu ANN ni? przeciwnicy bada? naukowych na ludzkich zarodkach.

 

Hits: 20314

Niektórzy z nas mog? by? ludzkimi chimerami. Cho? mo?liwo?? taka dotyczy?a prawdopodobnie wszystkich naszych przodków, wiemy o tym dopiero od niedawna. Fakt ten sprawia, ?e argumenty etyczne przeciwko aborcji, które nie uwzgl?dniaj? tej wiedzy, gdy? by?y formu?owane na przyk?ad w czasach kiedy wiedza na ten temat nie by?a jeszcze dost?pna, s? du?o s?absze, ni? pierwotnie wydawa?o si? to ich zwolennikom.

Hits: 20438

Cho? nie do ko?ca wiadomo, czy zawsze mo?na uzasadni? przekonanie etyczne w oparciu o fakty, jedna rzecz w tej materii wydaje si? raczej pewna: z faktami nie sposób pogodzi? wszystkich przekona? etycznych - czasami nawet tych, na których nam najbardziej zale?y. Ka?dy, kto u?wiadamia sobie, ?e oto w?a?nie znalaz? si? w takiej sytuacji, i nie chce by? pos?dzony o brak konsekwencji w rozumowaniu, ma do wyboru dwie mo?liwo?ci, z których ?adna nie stanowi?aby zapewne przedmiotu jego dobrowolnej decyzji: mo?e sprzeniewierzy? si? wyznawanym do tej pory zasadom moralnym lub w akcie desperacji przyj??, ?e im bardziej b?dzie obstawa? przy w?asnych przekonaniach, tym gorzej sko?czy si? to dla faktów.

Hits: 7902
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.