Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in konsekwencjalizm
This tag contains 7 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Utylitaryzm

W kilku poprzednich wpisach dodtycz?cych utylitaryzmu wymienia?em wa?ne problemy, z którymi borykaj? si? utylitary?ci. Jednak pomimo tych s?abo?ci, utylitaryzm wci?? jest popularnym sposobem formu?owania ocen. Dlaczego?

Hits: 13497

Popularno?? deontologii zwi?zana jest z podstawow? jej zalet?: jest ona zbie?na z naszym potocznym sposobem widzenia i prze?ywania moralno?ci. Wielu filozofów, ufaj?c moralnym intuicjom, s?dzi, ?e najlepiej wyra?a je teoria deontologiczna. Z tego wzgl?du wi?kszo?? zarzutów skierowanych przeciwko konsekwencjalizmowi polega na uwypuklaniu, ?e jego konkretne aspekty nie wspó?graj? z moralno?ci? potoczn?. Istniej? jednak powody w?tpienia w racjonalno?? takich deontycznych intuicji.

Hits: 35966

Jan i Ma?gorzata w?a?nie si? pobrali, obiecuj?c sobie wierno?? i uczciwo?? ma??e?sk?. Jan jest marynarzem i wyp?ywa na d?ugie rejsy. Ma?gorzacie brakuje relacji intymnych i podczas rejsów Jana uprawia seks ze swym koleg? ze studiów, któremu nie zale?y na d?ugofalowym zwi?zku. Nikt oprócz kochanków o tym nie wie i mo?na by? pewnym, ?e równie? Jan nigdy si? o tym nie dowie. Czy Ma?gorzata post?puje moralnie bez zarzutu? Oczywi?cie ?e nie. A jak na to pytanie odpowie utylitarysta?

Hits: 9242

Pierwszy argument przeciwko etyce ezoterycznej, który przedstawi? w tym wpisie, opiera si? na za?o?eniach utylitaryzmu. Wskazuje on na nieutylitarne konsekwencje akceptacji etyki podwójnych standardów.

Hits: 7276

Spór dotycz?cy oceny etyki ezoterycznej, o której ostatnio na Blogu EP napisa?a Katarzyna de Lazari-Radek, zwi?zany jest bezpo?rednio z dyskusj? wokó? poprawnej formy konsekwencjalizmu. Je?li rozró?nimy trzy formy konsekwencjalizmu, jedynie w ramach jednej z nich etyka ezoteryczna jest w ogóle mo?liwa.

Hits: 3719

Wyobra? sobie, ?e podczas dzia?a? wojennych jeden z ?o?nierzy twojej dywizji [nazwijmy go John], dokonuje dezercji z pola walki. W wyniku „nieszcz??liwego zbiegu okoliczno?ci” John zostaje z?apany przez kogo? wy?szego rang? i doprowadzony do dowódcy, czyli CIEBIE. W krótkich ?o?nierskich s?owach t?umaczysz mu, ?e kar? jest ?mier? przez rozstrzelanie [w innej wersji, mo?esz mu wyt?umaczy?, ?e kar? jest d?ugoletnie wi?zienie]. John b?aga o ?ask?. T?umaczy, ?e ma ?on? i trójk? ma?ych dzieci, ?e jest ?o?nierzem-nieudacznikiem, jego dzia?anie nie mog?o przynie?? ojczy?nie, ani nikomu z jego kamratów ?adnych korzy?ci. Wyja?nia, ?e dezercji dokona? w takiej chwili i w takiej sytuacji, ?e nikt przez niego nie ucierpia?. Masz do wyboru – skierowa? spraw? dalej do s?du wojennego i skaza? go na ?mier?, albo spraw? zatuszowa?, zaordynowa? jego zwolnienie z wojska i wys?a? go do domu, do ?ony i dzieci. Co POWINNA?/POWINIENE? zrobi??

Hits: 5724

Posted by on in Utylitaryzm

John Rawls, w dziele Teoria sprawiedliwo?ci postawi? utylitarystom zarzut, i? nie potrafi? wyja?ni? oni idei sprawiedliwo?ci spo?ecznej: utylitaryzm, chc?c maksymalizowa? u?yteczno??, nieczu?y jest bowiem na rozk?ad dóbr w?ród danej grupy. Zaleca?by on niesprawiedliwe, nierówne, wyzyskuj?ce modele organizacji spo?ecze?stwa, je?li tylko maksymalizowa?by one u?yteczno??.

Hits: 5481

Utylitaryzm jest dzi? jednym z dwóch lub trzech g?ównych nurtów etycznych. Maksymalizacja szcz??cia, lub raczej minimalizacja nieszcz??cia, szkód, krzywdy czy bólu obywateli, jest wspó?cze?nie jednym z g?ównych imperatywów o?wieconego prawodawstwa (przynajmniej podczas kampanii wyborczych). Czy utylitaryzm mo?e by? jednak podstawowym systemem moralnym dla wszystkich ludzi równie? w ?yciu codziennym?Je?li spora cz??? etyków sk?onna by?aby przysta? na to, i? minimalizacja z?ych skutków i maksymalizacja skutków pozytywnych powinna przy?wieca? np. politykom czy dowódcom wojskowym, czy etyka u?ytecznych konsekwencji mo?e by? podstaw? codziennych wyborów ?yciowych? Istniej? wa?ne powody aby twierdzi?, ?e utylitaryzm alienuje cz?owieka od tego kim on jest.

Hits: 16189
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.