Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in religia
This tag contains 3 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Suprateizm

Zagadnienie, czy istnieje transcendentny Bóg, mo?na rozwa?a? na dwa sposoby. Pierwszy polega na przedstawieniu konkretnych argumentów za tym, ?e on jest lub za tym, ?e go nie ma. Drugi dotyczy natomiast namys?u nad przedk?adanymi w tej sprawie argumentami, co pozwala na klasyfikowanie ludzi wed?ug stanowisk, jakie zajmuj? wobec problemu istnienia takiego Boga.

Tagged in: ateizm Bóg religia teizm
Hits: 15666

Buddyzm i chrze?cija?stwo to religie, które prowadz? ludzi do wyznaczonych przez nie celów.   W pierwszym przypadku jest nim o?wiecenie, a w drugim zbawienie. ?eby osi?gn?? powy?sze cele wyznawcy omawianych religii musz? zmieni? swoje zachowanie i nastawienie wobec ?wiata – „uporz?dkowa? samych siebie” zgodnie z ich zaleceniami.

Hits: 15014

Posted by on in Religia

W wi?kszo?ci przypadków nie mo?na by? osob? religijn? nie maj?c przekona? na temat Boga. Je?li jeste? na przyk?ad chrze?cijaninem to z pewno?ci? wierzysz, ?e istnieje Bóg, ?e jest on niesko?czenie dobry i sprawiedliwy, b?d? te?, ?e kiedy? odb?dzie si? S?d Ostateczny, na którym dokona on obrachunku twojego ?ycia. Poj?cie wiary w odniesieniu do takich kwestii, jak istnienie Boga lub przys?uguj?cych mu w?asno?ci dobra czy sprawiedliwo?ci nie jest ?atwe do zrozumienia nawet dla ludzi g??boko wierz?cych. A mo?e szczególnie dla nich. Któ? to wie.

Hits: 6857
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.