Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in dyskryminacja
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Religia

Nie róbcie ze mnie taniego demona. Ja b?d? po stronie porz?dku ludzkiego (i nawet po stronie Boga, cho? nie wierz?) a? do ko?ca moich dni; tak?e umieraj?c (Gombrowicz W., Dziennik 1957-1961)

Hits: 6956

Posted by on in Zwierz?ta
alt

Wiele mówi si? dzi? o dyskryminacji i nietolerancji wobec osób o odmiennych cechach czy pogl?dach. Najcz??ciej poruszane s? kwestie dotycz?ce narodowo?ci i orientacji seksualnej. Cho? w obliczu takich historycznych do?wiadcze?, jak prze?ladowanie ?ydów czy apartheid w RPA,  mówienie o dyskryminacji wegan wyda? si? mo?e nie na miejscu, to  stanowi? oni mniejszo??, której interesy niejednokrotnie s? pomijane.  Warto  zwróci? uwag? na obszary naszego ?ycia, w których weganom jest prostu trudniej, cho? wcale nie powinno.

Hits: 69008

Ka?da nierówno?? wobec prawa powinna mie? swoje uzasadnienie. Je?li nauczyciel matematyki, który jest gejem, jest tak samo wykwalifikowany pod wzgl?dem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym jak jego heteroseksualny kolega, nie ma powodu, aby nie mia? uczy? dzieci. Je?li lesbijka mia?aby kwalifikacje do tego, aby by? opiekunk? do dzieci lub prezydentem Rzeczpospolitej, nie powinni?my jej tego zabrania?. Czy nie istniej? jednak istotne ró?nice mi?dzy par? gejów a par? osób heteroseksualnych, które usprawiedliwia?yby uprawnienia ma??e?skie dla drugich, zakazuj?c ich zarazem pierwszym? Poni?ej przedstawi? g?ówne powody, które sk?aniaj? mnie do takiego pogl?du.

Hits: 17779
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.