Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in ?mier?
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.
Pozytywnie na to pytanie odpowiada Bernard Williams. Jego pogl?d na t? spraw? wygl?da mniej wi?cej tak: 1. Gdy ludzie czego? pragn?, to wol? taki stan rzeczy, w którym ich pragnienia zostaj? zaspokojone, od tego, w którym pozostaj? niezaspokojone. 2. Posiadanie pragnienia oznacza zatem, ?e ma si? powód, aby unika? tego, co utrudnia b?d? uniemo?liwia ich zaspokojenie. 3. Poniewa? jedn? z rzeczy, które uniemo?liwiaj? zaspokojenie naszych pragnie? jest ?mier?, to fakt, ?e si? czego? pragnie stanowi powód, aby unika? ?mierci. 4....
Tagged in: etyka pragnienia ?mier?
Hits: 4442

Niektórzy twierdz?, ?e propagowanie antykoncepcji to szerzenie „cywilizacji ?mierci”. Co prawda, aby umrze?, trzeba si? urodzi?. Jednak poza tym szczegó?em, ?mier? w sensie stanu, jako fakt nieistnienia, nie ró?ni si? od faktu nieistnienia z powodu bycia nienarodzonym. Nie b?d? si? tu zajmowa? metafizyk?. My?l? tylko, ?e w wyró?nionym sensie „cywilizacj? ?mierci” mo?na by ??czy? równie? z wegetarianizmem.

Hits: 6275

Posted by on in Eutanazja

altEutanazja jako pewien rodzaj ?mierci cz?owieka znany jest ju? od czasów staro?ytnej Grecji i Rzymu. Sam termin jest pochodzenia greckiego i oznacza „dobr? ?mier?” – eu i thanatos. Aby przybli?y? ten temat jako problem etyczny nale?y przede wszystkim w sposobów mo?liwie precyzyjnie zdefiniowa? ów termin zgodnie z najnowszymi ustaleniami na gruncie naukowym. Wed?ug Helgi Kuse i Petera Singera eutanazja jest „zabójstwem z lito?ci”. Aby zasz?y wszystkie cechy eutanazji musz? bra? w niej udzia? dwie osoby – prosz?cy o zadanie ?mierci i wykonuj?cy j?. Jest to rozmy?lne pozbawienie ?ycia danej osoby i uczynienie tego wed?ug autorów definicji, dla dobra osoby zainteresowanej. Ju? w tym momencie nasuwa si? pytanie, co jest to dobre dla osoby chorej, prosz?cej o ?mier??

Hits: 9444
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.