Category contains 1 blog entry contributed to teamblogs

Wed?ug „New York Timesa”, „Prawy umys?” Jonathana Haidta to bestseller 2013 roku[1]. Oznacza to, ?e na rynku ameryka?skim ksi??ka zyska?a bardzo du?? popularno??, a, co za tym idzie, osi?gn??a bardzo wysoki nak?ad. Prawdopodobnie „wychodzi ze mnie” my?lenie stereotypowe, ale jestem tym faktem zdziwiona, bo jest to pozycja dla raczej wymagaj?cych czytelników, a ameryka?skie spo?ecze?stwo kojarzy si? – chyba nie tylko mi – bardziej z konsumpcjonizmem, a wi?c literatur? ?atw? i przyjemn?. Wysokiej sprzeda?y nie zapewnili raczej na pewno ludzie nauki, bo zdaniem chocia?by prof. Miros?awa Rutkowskiego, „jest to publikacja ciekawa i warta przeczytania, ale dla specjalistów z dziedzin etyki czy psychologii moralno?ci zbyt prosta”[2]. Kto w takim razie jest adresatem „Prawego umys?u”? Nazwa?abym go czytelnikiem poszukuj?cym i zainteresowanym otaczaj?c? wokó? rzeczywisto?ci?. To osoba, która jest ciekawa ?róde? moralno?ci oraz przemian w jej obr?bie.

Hits: 7100

W mediach przeczyta? mo?na informacj? Polskiej Agencji Prasowej, która zdaje relacj? z bada? CBOS’u na temat przekona? Polaków o moralno?ci. P?ynie z nich jeden wniosek: Polacy s? dramatycznie niewyedukowani w kwestiach etycznych!

Hits: 4659
Posted by on in Inne

Paradoksy obiecywania

Jedn? z trwa?ych w?asno?ci my?lenia potocznego jest niezachwiana wiara w przekonanie, ?e powinni?my dotrzymywa? w?asnych obietnic. W filozofii moralnej jeszcze do niedawna ka?da licz?ca si? teoria utrzymywa?a, ?e obiecywanie powo?uje do ?ycia moralne obowi?zki, natomiast  z?amanie ich nie tylko ?ci?ga na nas odium ?rodowiska, lecz przyczynia si? w powa?nym stopniu do zaniku zaufania mi?dzy lud?mi, co w konsekwencji mo?e prowadzi? nawet do zaburze? spo?ecznego porz?dku. 

Hits: 10069

Posted by on in Inne
Ja walcz? o wolno?? – o przysz?o??, o Albo-Albo. Oto jest skarb, jaki zostawi? pragn? tym, których tu na ziemi kocham (Sřren Kierkegaard, Faz) Kto? musia? niegdy? po raz pierwszy powiedzie?, ?e ?ycie nie jest bajk?. Cz?sto powtarza „si?” ten utarty zwi?zek frazeologiczny, jak równie?: nikt nie mówi?, ?e b?dzie ?atwo. Odpowiednie rzeczy s?owo w tej kwestii da? jeden z najwybitniejszych (ale niekoniecznie, kto co/kogo lubi)  XIX-wiecznych filozofów i poeta romantyczny – Du?czyk Sřren Kierkegaard (1813-1855). Nazywany dzisiaj „wielkim samotnikiem...
Hits: 9067

Posted by on in Inne

altWe make moral decisions all the time, but do we really understand why we make them? Dr Robert Aunger explains how the ‘Test Your Morality’ experiment hopes to unlock the explanations for our personal moral choices.

Whether we know it or not, we are constantly faced with moral choices. Should you keep the wallet you just found on the street? Or tell that person on the train to take their feet off the seat? Or recycle your rubbish?

Tagged in: BBC Morality Test
Hits: 30791

Posted by on in Inne
Jaki? czas temu pisa?am, jak wspania?a jest mo?no?? uczenia si? poprzez naci?ni?cie play i ogl?dania wyk?adów na youtube. W tym wpisie podziel? si? z Wami linkiem, który spowoduje, ?e w zaciszu w?asnego domu b?dziecie mogli s?ucha? komentarzy ?wiatowej s?awy filozofów. S? one w j?zyku angielskim ale wierz?, ?e z tym nie b?dzie problemów!     "Philosophy Bites" i ponad 160 wyk?adów! Kliknij, usi?d? wygodnie i rozkoszuj si?! Poza tym, przypominam Wam wywiad z profesorem Jeffem McMahanem, który przeprowadzi?am pó? roku...
Hits: 6139

Posted by on in Inne
Witam! Problem. Z psychologicznego punktu reklama rzeczywi?cie mo?e mie? du?y wp?yw na dziecko, jako ?e za pomoc? perswazji wyzwala w m?odym, konformistycznym cz?owieku konsumpcjonizm na coraz wi?ksz? skal?. Konsekwencje mog? by? ró?ne; os?abienie motywacji, problem z gospodarowaniem i zarz?dzaniem swoimi zasobami (materialnymi i niematerialnymi), itd. Kto ponosi odpowiedzialno??? Oczywi?cie sami reklamo-twórcy, bo wykorzystuj? s?abo?ci cz?owieka, oczywi?cie firmy – godz?ce a cz?sto wymagaj?ce takiej formy przekazu, rodzice mog? te? uczestniczy? swoj? biern? postaw? Prawnie jest normalizowane. Nie mo?e by? reklam bezpo?rednio...
Hits: 4676
To, ?e serwis YouTube jest wielkim wysypiskiem wie ka?dy. Mam nadziej?, ?e wiele osób zdaje sobie spraw? z tego, ?e jest on równie? skarbnic? wiedzy. Ostatnio natrafiam na same 'z?ote monety'. Trzeba tylko umiej?tnie szuka?... Jedn? z nich jest doktora filozofii socjopolitycznej, Jasona J. Campbella, z Nova Southeastern University. W jego wyk?adach urzeka prostota wypowiedzi, jasno?? i wra?enie, ?e jest si? jego jedynym s?uchaczem, któremu t?umaczy si? co? w 'cztery oczy' - idealna lekcja, któr? mo?ecie odby? siedz?c w domu! Zach?cam Was...
Hits: 3287