Category contains 2 blog entries contributed to teamblogs

Prawo podatkowe nakazuje p?aci? podatki od dochodów uzyskiwanych z wykonywanej pracy oraz nak?ada surowe kary na tych, którzy sumiennie pracuj? i otrzymuj? za to stosowne wynagrodzenie, lecz nie chc? podporz?dkowa? si? temu nakazowi. W jego ramach zak?ada si? ponadto, ?e w stosunku do tych osób u?ycie si?y, rozmaite represje i pozbawienie wolno?ci maj? by? stosowane niezale?nie od racji, jakie mog?yby one przed?o?y? na rzecz takiej decyzji. Na tej podstawie mówi si? niekiedy, ?e nakaz opodatkowania jest bezwzgl?dny. Jednak to samo prawo bez ?adnych ceregieli zwalnia z obowi?zku p?acenia podatków doros?e osoby, które pracowa? nie chc? oraz tych, którzy nie zamierzaj? si? zbytnio wysila?, i z tego powodu nie otrzymuj? wystarczaj?co godziwego wynagrodzenia. W konsekwencji osoby te za niep?acenie podatków nie s? poddawane analogicznym ?rodkom przymusu, ani te? nie s? karane. Okazuje si? zatem, ?e cho? obowi?zek p?acenia podatków jest bezwzgl?dny, to jednak nie odnosi si? do wszystkich w taki sam sposób.

Hits: 5706
Posted by on in Etyka bizesu

Wyobra? sobie, ?e kto?, kto posiada w?adz? i szerokie kompetencje ustawodawcze, nosi si? z zamiarem na?o?enia na ciebie obowi?zku zaspokajania potrzeb jakich? innych, cz?sto nieznanych ci, ludzi. Poniewa? liczba osób, które mog? mie? potrzeby wymagaj?ce tego typu zado??uczynienia nie jest ma?a, za??da? od ciebie, ?eby? ju? od przysz?ego miesi?ca systematycznie wykonywa? w tym celu pewne czynno?ci. To nie wszystko. Wyobra? sobie równie?, ?e ?atwo??, z jak? w zaistnia?ych okoliczno?ciach móg?by? nie zastosowa? si? do jego woli, zrodzi?a w nim nie tylko silne pragnienie odwo?ania si? do regu?y moralnej, która pot?pia takie post?powanie, ale utwierdzi?a go tak?e w przekonaniu o s?uszno?ci wprowadzenia w ?ycie normy prawnej, na podstawie której za zaniechanie tych czynno?ci zosta?by? poddany karze grzywny lub pozbawiony wolno?ci. Co nale?a?oby o tym my?le??

Hits: 12606