Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in krytyka utylitaryzmu
This tag contains 3 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Jan i Ma?gorzata w?a?nie si? pobrali, obiecuj?c sobie wierno?? i uczciwo?? ma??e?sk?. Jan jest marynarzem i wyp?ywa na d?ugie rejsy. Ma?gorzacie brakuje relacji intymnych i podczas rejsów Jana uprawia seks ze swym koleg? ze studiów, któremu nie zale?y na d?ugofalowym zwi?zku. Nikt oprócz kochanków o tym nie wie i mo?na by? pewnym, ?e równie? Jan nigdy si? o tym nie dowie. Czy Ma?gorzata post?puje moralnie bez zarzutu? Oczywi?cie ?e nie. A jak na to pytanie odpowie utylitarysta?

Hits: 9204

W pewnym momencie mojego ?ycia znany obro?ca praw zwierz?t Peter Singer przekona? mnie, ?e niemoralne jest spo?ywanie mi?sa. Postanowi?em zosta? wegetarianinem, obiecuj?c sobie, ?e wytrwam cho? jeden rok. Nie jad?em mi?sa prawie rok. Trudno?ci w byciu polskim wegetarianinem zwyci??y?y. Po tym eksperymencie pozosta?o jednak we mnie przekonanie, ?e spo?ywanie mi?sa, cho? powszechnie akceptowane i kulturowo bardzo wspierane,  jest niemoralne. Zacz??em mie? jednak w tej sprawie w?tpliwo?ci. Doszed?em bowiem do wniosku, ?e, bior?c pod uwag? utylitarystyczn? etyk? P.Singera, mog? pozwoli? sobie na jedzenie wo?owiny. Wbrew stereotypom i zgodnie z utylitaryzmem spo?ywanie wo?owiny jest bowiem wielokrotnie mniej niemoralnie ni? np. spo?ywanie ryb. W gruncie rzeczy osoby, które nak?aniaj? do pe?nego wegetarianizmu dzia?aj? moralnie gorzej ni? te, które promuj? jedzenie mi?sa wo?ów. Stanowisko to nazywa si? beefizmem.

Hits: 117674

Jeden z cz??ciej formu?owanych zarzutów przeciwko utylitaryzmowi g?osi, i? jest on poznawczo zbyt wymagaj?cy. Etyka utylitaryzmu jest dla superinteligentów – superhiperinteligentów, którzy nie mieszkaj? na naszej planecie. Wymaga on od nas bowiem posiadania niemo?liwej do zdobycia przez cz?owieka wiedzy i umiej?tno?ci poznawczych.

Hits: 7770
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.