Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in homoseksualizm
This tag contains 3 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Metaetyka

Chc? rozja?ni? kwestie metodologii uzasadniania norm etycznych i ich podwa?ania na przyk?adzie normy pot?piaj?cej homoseksualizm i seks homoseksualny. Cho? logicznie rzecz bior?c, niniejszy tekst stanowi odr?bn? ca?o??, jest on równie? nawi?zaniem do kontrowersji, które pojawi?y si? w dyskusji nad artyku?em Marka Paw?owskiego o homoseksualizmie.

Tagged in: etyka homoseksualizm
Hits: 3932

Posted by on in Religia

Nie róbcie ze mnie taniego demona. Ja b?d? po stronie porz?dku ludzkiego (i nawet po stronie Boga, cho? nie wierz?) a? do ko?ca moich dni; tak?e umieraj?c (Gombrowicz W., Dziennik 1957-1961)

Hits: 6956

Ka?da nierówno?? wobec prawa powinna mie? swoje uzasadnienie. Je?li nauczyciel matematyki, który jest gejem, jest tak samo wykwalifikowany pod wzgl?dem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym jak jego heteroseksualny kolega, nie ma powodu, aby nie mia? uczy? dzieci. Je?li lesbijka mia?aby kwalifikacje do tego, aby by? opiekunk? do dzieci lub prezydentem Rzeczpospolitej, nie powinni?my jej tego zabrania?. Czy nie istniej? jednak istotne ró?nice mi?dzy par? gejów a par? osób heteroseksualnych, które usprawiedliwia?yby uprawnienia ma??e?skie dla drugich, zakazuj?c ich zarazem pierwszym? Poni?ej przedstawi? g?ówne powody, które sk?aniaj? mnie do takiego pogl?du.

Hits: 17779

S?yszymy to ostatnio w wielu mediach w Polsce. Zwolennicy rewizji zastanej moralno?ci g?osz?, ?e nieprzyznawanie parom homoseksualnym takiego samego statusu jak ma??e?stwom jest moralnie oraz prawnie dyskryminuj?ce. Tym, którzy maj? odmienne zdanie, przypisuje si? najcz??ciej defekty psychiczne zwane homofobi?. Czy jednak ka?de nierówne traktowanie osób czy grup jest nieuzasadnion? i niesprawiedliw? „dyskryminacj?”? Wbrew temu, co g?osi Robert Biedro?, nie ma ?adnych etycznych podstaw, aby tak twierdzi?.

Hits: 5033
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.