Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in Jeff McMahan
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Za nami pierwsza konferencja organizowana  przez nasz portal. Mi?dzynarodowa konferencja „Etyka zabijania” odby?a si? 16-17 maja na Wydziale Humanistycznym US. Go?ciem specjalnym konferencji by? ?wiatowej s?awy ekspert specjalizuj?cy si? w problematyce etyki zabijania, w szczególno?ci etyki wojny, autor ksi??ki The Ethics of Killing, prof. Jeff McMahan z Rutgers University.

Hits: 8275

Posted by on in Konferencje
Ju? od poniedzia?ku rusza Mi?dzynarodowa Konferencja "Etyka zabijania" 2011. Zapraszam do zapoznania si? z biogramem naszego go?cia specjalnego! Jeff McMahan jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych, a tak?e prowadzi badania naukowe w Centrum for Human Values na Uniwersytecie Princeton. Od 2009 roku jest wyró?nionym pracownikiem naukowym w Uehiro Centre for Practical Ethics, Uniwersytetu w Oxfordzie. Tytu? licencjacki (Summa cum Laude) z Literatury Angielskiej otrzyma? w 1976 roku na Uniwersytecie of the South (Sewanee). W...
Hits: 5935

According to the traditional theory of just war we have got two sets of principles, ius ad bellum (that is, that govern the resort to and continuation of war) and ius in bello (that govern the conduct of war). The theorist of the traditional theory of just war, Michael Walzer, claims that those principles are logically independent, and the foundation of this claim is that it makes no difference to the permissibility of an unjust combatant’s conduct in war. Walzer implies that just and unjust combatant -in appeal to Doctrine of Moral Equality of Combatants which includes ius ad bellum – has “an equal right to kill”. This means that unjust combatants do not do wrong by participating in the unjust war (but they do wrong only if they violate the principles of ius in bello). Thus they are not morally responsible for participation in the unjust war.

Jeff McMahan polemicises with Walzer. He thinks that those principles are not independent. Unjust combatants cannot join the war and participate in war without doing wrong, thus they do not obey ius ad bellum principles and, automatically, they cannot comply with ius in bello principles. McMahan undermines the Doctrine of Moral Equality of Combatants. According to McMahan’s assumptions, what will the moral responsibility of unjust soldiers look like? To answer this question Jeff McMahan challenges Walzer’s arguments: The Argument from Coercion (The Gladiatorial Combat Model of War); The Argument from Institutional Commitment which includes The Subjective Justification - The Epistemological Argument (in McMahan’s term).

Hits: 37106
According to the traditional theory of just war we have got two sets of principles, ius ad bellum (that is, that govern the resort to and continuation of war) and ius in bello (that govern the conduct of war). The theorist of the traditional theory of just war, Michael Walzer, claims that those principles are logically independent, and the foundation of this claim is that it makes no difference to the permissibility of an unjust combatant’s conduct in war. Walzer implies...
Hits: 14264

Zdaniem Jeffa McMahana okupacja cz?sto niesie ze sob? zagro?enie si?y militarnej oraz mo?liwo?? u?ycia si?y wojskowej, przez co w swej naturze podobna jest do wojny. W przypadku wojny mamy do czynienia z podzia?em na prawo ius ad bellum (zasady, które mówi? jaki jest cel, powód wojny i usprawiedliwiaj? jej wszcz?cie oraz kontynuacj?) i ius in bello (zasady reguluj?ce sposób jej prowadzenia). Podzia? ten dotyczy? mo?e równie? okupacji, przez co o moralno?ci okupacji b?dziemy mogli mówi? przez pryzmat moralno?ci wojny. Istniej? zatem zasady, które b?d? nam mówi?y, kiedy okupacja jest usprawiedliwiona, a tak?e takie, które wska?? nam sposoby reguluj?ce prowadzenie okupacji. U?ycie si?y wojskowej zawsze poci?ga za sob? u?ycie jej przeciwko tym, którzy si? jej sprzeciwiaj?, stawiaj? opór, albo u?ywaj? si?y wobec niewinnych. Nawet je?eli okupowana ludno?? jest traktowana dobrze, to i tak cechuje j? niskie poczucie samostanowienia. Dlatego okupacja zawsze wymaga moralnego usprawiedliwienia. W tym artykule postaram si? zbada? za Jeffem McMahanem status moralny okupacji sprawiedliwej oraz niesprawiedliwej, wymieni? podstawowe kryteria decyduj?ce o statusie moralnym okupacji oraz poprzez klasyfiakcj? okupacji wskaza? niektóre postawy, jakie powinny by? przyjmowane przez ludno?? okupowan?, a tak?e samych okupantów.

Hits: 3820
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.