Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in metaetyka
This tag contains 5 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Popularno?? deontologii zwi?zana jest z podstawow? jej zalet?: jest ona zbie?na z naszym potocznym sposobem widzenia i prze?ywania moralno?ci. Wielu filozofów, ufaj?c moralnym intuicjom, s?dzi, ?e najlepiej wyra?a je teoria deontologiczna. Z tego wzgl?du wi?kszo?? zarzutów skierowanych przeciwko konsekwencjalizmowi polega na uwypuklaniu, ?e jego konkretne aspekty nie wspó?graj? z moralno?ci? potoczn?. Istniej? jednak powody w?tpienia w racjonalno?? takich deontycznych intuicji.

Hits: 36276

Posted by on in Utylitaryzm
b2ap3_thumbnail_Coventry-bombed.jpg
Winston Churchill zatai? przed mieszka?cami miasta Coventry wiadomo??, ?e zostanie ono zbombardowane przez Niemców. Nie rozkaza? równie?, aby samoloty RAF-u obroni?y miasto. W ten sposób, przez ?wiadome zaniechanie, b?d? nawet dzia?anie zatajaj?ce, spowodowa? ?mier? wielu niewinnych osób. Wiedzia?, ?e gdyby ujawni? wiadomo?? o planach nalotu na Coventry, móg?by zapobiec ?mierci mieszka?ców tego miasta. Wiedzia? równie?, ?e wówczas Niemcy dowiedzieliby si? o z?amaniu szyfrów niemieckich przez Anglików i Polaków, a konsekwencj? tego by?oby przed?u?enie wojny i kilkakrotnie wi?ksza ilo?? niewinnych ofiar...
Hits: 6201

W?tpliwo?ci D.Hume’a[1] dotycz?ce etyki naturalistycznej wi?kszo?ci filozofom s? bardzo dobrze znane. Cho? tzw. problem przej?cia od „jest” do „powinien” doczeka? si? wielu interpretacji[2], wci?? powstaj? nowe pomys?y naturalizacji etyki. Wi??e si? to z pob?a?liwym traktowaniem „gilotyny Hume’a”, która zosta?a „rozwodniona” przez wielo?? interpretacji. Cho? opublikowano ju? sporo literatury na ten temat, wci?? nie potrafi? zrozumie?, w jaki sposób mo?na znaturalizowa? etyk?. Rzucam wi?c r?kawic?. Mo?e sensowno?? naturalizacji etyki wyja?ni mi jaki? czytelnik – naturalista?

Hits: 19347

Posted by on in Metaetyka
Derek Parfit [Derek Parfit, On What Matters, vol. 1, vol. 2, Oxford University Press, Oxford 2011] w pewnym miejscu si? zatrzymuje. Jego koncepcja racji praktycznych nie pozwala na zidentyfikowanie ogólnej podstawy ontycznej bycia racj? praktyczn?. Nie dochodzi si? w niej bowiem do stwierdzenia, co ??czy wszystkie istniej?ce racje do dzia?ania (lub zaniechania). Dlaczego np. mamy racj?, aby nie by? w stanie agonii i mamy racj?, aby nie oszukiwa? klientów? Odró?niam racje praktyczne moralne, tj. istnienie okre?lonych powinno?ci moralnych, jakim podlegamy...
Hits: 5312

Posted by on in Etyka ogólna

Postawa aprioryczna to po??czenie apodyktyczno?ci s?du z niewra?liwo?ci? na ewentualne falsyfikacje. Zanim przejdziemy na teren etyki, wska?my przypadek wzorcowy. Jak wiadomo, standardy postawy apriorycznej wyznaczy? w psychologii Zygmunt Freud. Oto ma?y przyk?ad takiego sposobu my?lenia. Jedna z tez Freuda g?osi?a, ?e tre?ci marze? sennych s? podporz?dkowane spe?nieniu ukrytych pragnie?. W wypadku jednej z pacjentek rozwa?a? on, czy x jest jej ukrytym pragnieniem. Opowiedzia?a mu ona wówczas, ?e jej ostatni sen ko?czy? si? scen?, w której nie dochodzi do x. ?atwo zrobi? z tej falsyfikacji falsyfikacj? pozorn?: mo?na by np. nawi?za? do jakiego? uprzedniego elementu y snu i powiedzie?: no tak, w snach spe?niaj? si? nasze pragnienia, zawsze poza wypadkami, gdy wyst?puje w nich element y. Ale Freud poradzi? sobie bardziej pryncypialnie. Stwierdzi?, ?e teza jak najbardziej pozostaje w mocy, a sen pacjentki tylko to potwierdza, bowiem wi?kszym pragnieniem pacjentki ni? chcenie x by?o to, aby sfalsyfikowa? rzeczon? tez? Freuda. Pacjentka wi?c w sposób perfidny, cho? nie?wiadomy, usi?owa?a poprzez swój sen sfalsyfikowa? tez? Freuda, tym samym w?a?nie j? potwierdzaj?c1.

 
Hits: 7386

Naukowcy przy ró?nych okazjach proszeni s? o podawanie swoich dziedzin specjalizacji oraz zainteresowa? naukowych. Zastanawiali?cie si? kiedy? jakim zainteresowaniem cieszy si? etyka w?ród zawodowych filozofów? I czy Polska nie odbiega w tym wzgl?dzie od ?wiata zachodniego? 

Hits: 5887
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.