Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka zabijania
This tag contains 4 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Utylitaryzm
b2ap3_thumbnail_Coventry-bombed.jpg
Winston Churchill zatai? przed mieszka?cami miasta Coventry wiadomo??, ?e zostanie ono zbombardowane przez Niemców. Nie rozkaza? równie?, aby samoloty RAF-u obroni?y miasto. W ten sposób, przez ?wiadome zaniechanie, b?d? nawet dzia?anie zatajaj?ce, spowodowa? ?mier? wielu niewinnych osób. Wiedzia?, ?e gdyby ujawni? wiadomo?? o planach nalotu na Coventry, móg?by zapobiec ?mierci mieszka?ców tego miasta. Wiedzia? równie?, ?e wówczas Niemcy dowiedzieliby si? o z?amaniu szyfrów niemieckich przez Anglików i Polaków, a konsekwencj? tego by?oby przed?u?enie wojny i kilkakrotnie wi?ksza ilo?? niewinnych ofiar...
Hits: 6081

Posted by on in Aborcja

S? podstawy, aby twierdzi?, ?e w trakcie zap?odnienia nie zostaje powo?ana do istnienia istota ludzka w znaczeniu biologicznym. Zdarzenie to ma miejsce du?o pó?niej. Bior?c pod uwag? wszystkie najwa?niejsze i konieczne kryteria, jakich u?ywa si? w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z ?yj?c? istot? ludzk?, mo?na doj?? do wniosku, ?e pocz?tek jej ?ycia nast?puje prawdopodobnie dopiero kilka miesi?cy od powstania jednokomórkowej zygoty.

Hits: 7420

Argument z niepewno?ci

Doktryna katolicka i zwolennicy wegetarianizmu wykorzystuj? pewien argument, który mo?na nazwa? Argumentem z Niepewno?ci Normatywnej (ANN). Katolicy u?ywaj? go, by argumentowa? za tym, ?e powinni?my traktowa? wczesne embriony ludzkie tak, jak gdyby mia?y pe?ny status moralny; zwolennicy wegetarianizmu – ?e w podobny sposób powinni?my traktowa? zwierz?ta. Poka??, ?e ci drudzy s? bardziej uprawnieni do stosowania argumentacji typu ANN ni? przeciwnicy bada? naukowych na ludzkich zarodkach.

 

Hits: 20313

Za nami pierwsza konferencja organizowana  przez nasz portal. Mi?dzynarodowa konferencja „Etyka zabijania” odby?a si? 16-17 maja na Wydziale Humanistycznym US. Go?ciem specjalnym konferencji by? ?wiatowej s?awy ekspert specjalizuj?cy si? w problematyce etyki zabijania, w szczególno?ci etyki wojny, autor ksi??ki The Ethics of Killing, prof. Jeff McMahan z Rutgers University.

Hits: 8275

Posted by on in Konferencje
Ju? od poniedzia?ku rusza Mi?dzynarodowa Konferencja "Etyka zabijania" 2011. Zapraszam do zapoznania si? z biogramem naszego go?cia specjalnego! Jeff McMahan jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych, a tak?e prowadzi badania naukowe w Centrum for Human Values na Uniwersytecie Princeton. Od 2009 roku jest wyró?nionym pracownikiem naukowym w Uehiro Centre for Practical Ethics, Uniwersytetu w Oxfordzie. Tytu? licencjacki (Summa cum Laude) z Literatury Angielskiej otrzyma? w 1976 roku na Uniwersytecie of the South (Sewanee). W...
Hits: 5935
According to the traditional theory of just war we have got two sets of principles, ius ad bellum (that is, that govern the resort to and continuation of war) and ius in bello (that govern the conduct of war). The theorist of the traditional theory of just war, Michael Walzer, claims that those principles are logically independent, and the foundation of this claim is that it makes no difference to the permissibility of an unjust combatant’s conduct in war. Walzer implies...
Hits: 14265

Zdaniem Jeffa McMahana okupacja cz?sto niesie ze sob? zagro?enie si?y militarnej oraz mo?liwo?? u?ycia si?y wojskowej, przez co w swej naturze podobna jest do wojny. W przypadku wojny mamy do czynienia z podzia?em na prawo ius ad bellum (zasady, które mówi? jaki jest cel, powód wojny i usprawiedliwiaj? jej wszcz?cie oraz kontynuacj?) i ius in bello (zasady reguluj?ce sposób jej prowadzenia). Podzia? ten dotyczy? mo?e równie? okupacji, przez co o moralno?ci okupacji b?dziemy mogli mówi? przez pryzmat moralno?ci wojny. Istniej? zatem zasady, które b?d? nam mówi?y, kiedy okupacja jest usprawiedliwiona, a tak?e takie, które wska?? nam sposoby reguluj?ce prowadzenie okupacji. U?ycie si?y wojskowej zawsze poci?ga za sob? u?ycie jej przeciwko tym, którzy si? jej sprzeciwiaj?, stawiaj? opór, albo u?ywaj? si?y wobec niewinnych. Nawet je?eli okupowana ludno?? jest traktowana dobrze, to i tak cechuje j? niskie poczucie samostanowienia. Dlatego okupacja zawsze wymaga moralnego usprawiedliwienia. W tym artykule postaram si? zbada? za Jeffem McMahanem status moralny okupacji sprawiedliwej oraz niesprawiedliwej, wymieni? podstawowe kryteria decyduj?ce o statusie moralnym okupacji oraz poprzez klasyfiakcj? okupacji wskaza? niektóre postawy, jakie powinny by? przyjmowane przez ludno?? okupowan?, a tak?e samych okupantów.

Hits: 3820
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.