Category contains 4 blog entries contributed to teamblogs
Posted by on in Etyka ogólna

Osoba ?wiadoma ci???cego na niej obowi?zku wykonania okre?lonej czynno?ci mo?e nie mie? wystarczaj?co mocnego motywu, aby czynno?? t? wykona? wbrew innym posiadanym przez ni? motywom, które determinuj? j? albo do wykonania czynno?ci innych, ni? nakazuje obowi?zek, albo do wstrzymania si? przed jej wykonaniem. Ka?da tego rodzaju sytuacja konstytuowa? b?dzie

Przypadek sceptycznego amoralisty: „ doskonale zdaj? sobie spraw?, ?e moim obowi?zkiem jest wykona? czyn x, lecz nie mam motywu, aby to uczyni?. Dlaczego w?a?ciwie powinienem wykona? czyn x?”

Hits: 19738

Wspó?czesna etyka cnót zwana tak?e etyk? charakteru jest obecnie jedn? z najbardziej rozpoznawalnych „teorii” etycznych.  Prze?om obecnego i poprzedniego stulecia to szczytowy moment jej  rozwoju. Po wielu latach ostrych dyskusji z utylitarystami i deontologami zyska?a ich przychylno??, powsta?y nawet próby wprowadzenia niektórych postulatów etyki cnót na grunt prezentowanych przez nich teorii, w postaci stosownych aretologii. Znacz?ca jest tak?e wielo?? aplikacji etyki cnót nie tylko w etyce stosowanej, ale te? filozofii spo?ecznej, politycznej czy filozofii wychowania. J?zyk aretyczny na trwa?e wszed? do filozoficznego dyskursu i popularnych dyskusji.

Hits: 20630
Jeff McMahan
Z mi?? ch?ci? dziel? si? z Wami wiadomo?ci? o powsta?ej w sierpniu, oficjalnej grupie filozoficznej, która nale?y do Blackwell's Oxford. Jestem jej za?o?ycielem oraz prowadz?c?. Oczywi?cie bez wsparcia pewnych osób, w tym managerów Blackwell's, Oxford, nie pisa?abym dzisiaj o tym, poniewa? zaistnienie takowej grupy by?oby po prostu niemo?liwe. Wielkie, oficjalne, pierwsze spotkanie zaplanowa?am na 01 wrze?nia 2012, godzin? 12:00. Go?ciem moim b?dzie prof. Jeff McMahan, znany ju? Wam bardzo dobrze, chocia?by z konferencji EP "Etyka zabijania", która odby?a si? w...
Hits: 6388

Poczucie humoru (dalej PH – nie myli? z pH) jest zjawiskiem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Zaproponuj? tutaj pewn? szczególn? definicj?. Mianowicie ujmuj? PH jako dyspozycj?, do specyficznego odbioru pewnego rodzaju komunikatów, który polega na wywo?aniu przez niego reakcji fizjologicznej w postaci ?miechu lub ogólnego poczucia weso?o?ci. Do definicji tej za??cz? dwie uwagi. Pierwsza b?dzie strukturalna, druga genetyczna.

Hits: 4908

Posted by on in Etyka ogólna
Ewa Rutkowska   Zjawisko globalizacji a stanowiska etyki.   Tempo rozwoju gospodarczego i technologicznego wspó?czesnego ?wiata, a szczególnie przep?yw informacji za po?rednictwem wspó?czesnych mediów, powoduje nowe zjawiska w skali ju? nie mikro ?rodowisk spo?ecznych, etnicznych, pa?stwowych ale tak?e w skali ca?ego globu ziemskiego.  Zjawiska te wi??? sie z rozwojem globalizacji ?wiata.  Dochodzi wewn?trz tego procesu do nak?adania si? na siebie, bardzo zró?nicowanych w swoim nat??eniu, zjawisk przenikania tradycji kulturowych, zmiany polityki ekonomicznej, powstawania nowych tendencji polityki miedzypa?stwowej, zmiany relacji i...
Hits: 9266

Posted by on in Etyka ogólna

Postawa aprioryczna to po??czenie apodyktyczno?ci s?du z niewra?liwo?ci? na ewentualne falsyfikacje. Zanim przejdziemy na teren etyki, wska?my przypadek wzorcowy. Jak wiadomo, standardy postawy apriorycznej wyznaczy? w psychologii Zygmunt Freud. Oto ma?y przyk?ad takiego sposobu my?lenia. Jedna z tez Freuda g?osi?a, ?e tre?ci marze? sennych s? podporz?dkowane spe?nieniu ukrytych pragnie?. W wypadku jednej z pacjentek rozwa?a? on, czy x jest jej ukrytym pragnieniem. Opowiedzia?a mu ona wówczas, ?e jej ostatni sen ko?czy? si? scen?, w której nie dochodzi do x. ?atwo zrobi? z tej falsyfikacji falsyfikacj? pozorn?: mo?na by np. nawi?za? do jakiego? uprzedniego elementu y snu i powiedzie?: no tak, w snach spe?niaj? si? nasze pragnienia, zawsze poza wypadkami, gdy wyst?puje w nich element y. Ale Freud poradzi? sobie bardziej pryncypialnie. Stwierdzi?, ?e teza jak najbardziej pozostaje w mocy, a sen pacjentki tylko to potwierdza, bowiem wi?kszym pragnieniem pacjentki ni? chcenie x by?o to, aby sfalsyfikowa? rzeczon? tez? Freuda. Pacjentka wi?c w sposób perfidny, cho? nie?wiadomy, usi?owa?a poprzez swój sen sfalsyfikowa? tez? Freuda, tym samym w?a?nie j? potwierdzaj?c1.

 
Hits: 7386

Naukowcy przy ró?nych okazjach proszeni s? o podawanie swoich dziedzin specjalizacji oraz zainteresowa? naukowych. Zastanawiali?cie si? kiedy? jakim zainteresowaniem cieszy si? etyka w?ród zawodowych filozofów? I czy Polska nie odbiega w tym wzgl?dzie od ?wiata zachodniego? 

Hits: 5886