Category contains 4 blog entries contributed to teamblogs
Podczas pielgrzymki pracowników s?u?by zdrowia na Jasn? Gór? kilka tysi?cy osób b?d?cych lekarzami oraz studentami medycyny z?o?y?o swój podpis pod „Deklaracj? Wiary Lekarzy”, wyra?aj?c w ten sposób swoj? wierno?? Bogu i zobowi?zuj?c si? do przestrzegania w swojej pracy zawodowej nast?puj?cych przykaza?: 1. Wierz? w jednego Boga, Pana Wszech?wiata, który stworzy? m??czyzn? i niewiast? na obraz swój. 2. Uznaj?, i? cia?o ludzkie i ?ycie, b?d?c darem Boga, jest ?wi?te i nietykalne: - cia?o podlega prawom natury, ale natur? stworzy? Stwórca, -...
Hits: 8927
  Odpowied? na to pytanie jest prosta i oczywista: nale?y p?aci? za programy komputerowe bo prawo do owoców pracy i jak kto? nie p?aci to z?odziej! Czy jednak rzeczywi?cie? Wejd?my na portal dobreprogramy.pl i tam jeden program – freeware, drugi program – freeware, trzeci – freeware do u?ytku domowego. Dlaczego o tym pisz?? Gdy? znaczna cz???, jak nie wi?kszo?? programów jest przez twórc? udost?pniana bezp?atnie. Za wyj?tkiem gier, gdzie wi?kszo?? jest raczej p?atna, przynajmniej wi?kszych. Apologeci oprogramowania p?atnego zapominaj? doda?,...
Hits: 2788
Rzecz o konsekwencjach. Ciekawe dlaczego nikt nie analizuje,  jakie by?y postulaty inicjatorów ACTA? By?y one dalej id?ce ni? to, co przesz?o dlatego pytam si?, czy Policja i ABW powinny nachodzi? inicjatorów protestów przeciw ACTA czy mo?e raczej pomys?odawców tego ACTA? Mówi?c krótko: Prawa autorskie mo?na nazwa? prawami nowego wzoru, które s? przez to wazniejsze od starych praw i norm prawnych, pozwalaj? na ich uchylenia najpierw we w?a?ciwej dziedzinie, a potem wsz?dzie. Nie da si? pogodzi? prawa utorskiego i pokrewnego z...
Hits: 2764

Posted by on in Niepos?usze?stwo obywatelskie
Zastrze?enie dla Etyki praktycznej: Intuicyjnie pojmowa?em kopiowanie muzyki, filmów jako rozwini?cie idei biblioteki. Po co gdzie? ?azi?, szpera? w katalogu, czeka? a? kto? odda? Mamy od razu i ju?. Postep techniczny si? to nazywa. Ca?y problem jest w du?ej mierze sztuczny. A teraz zasadniczy tekst: G?upot? tzw artystów czyli pisarzy, malarzy i innych podobnych muzyków mo?na nazywa? przys?owiow?. My?l? bowiem, ?e dzi?ki prawom autorskim kaska b?dzie lecia?a za to co oni wytworz?. Otó? nic bardziej mylnego. Porozmawiajmy teraz nie o...
Tagged in: acta prawo autorskie
Hits: 2598

Strajki, bunty, powstania, protesty, przewroty, rozróby. Polacy potrafi? by? niepos?usznymi obywatelami. Zazwyczaj praktyk? wyprzedzali?my teoretyczny namys?. Ale nadrabiamy!  Ukaza?a si? w?a?nie kolejna ksi??ka na temat etycznych form buntu: "Niepos?usze?stwo wobec prawa" Miros?awa Rutkowskiego.

Czy prawo mo?na przekroczy? w sposób usprawiedliwiony i moralnie dopuszczalny? Czy niepos?usze?stwo wobec prawa to tylko negatywna postawa sprzeciwu? W jakiej sytuacji mo?na uciec si? do nielegalnych dzia?a?? Czy zawsze konieczne jest wcze?niejsze wyczerpanie legalnych ?rodków? Kiedy niepos?usze?stwo staje si? gro?nym nadu?yciem? Czy u?ycie przemocy poza prawem bywa usprawiedliwione? Jak pisze Miros?aw Rutkowski, uporczywy sprzeciw wobec prawa takich postaci jak Mahatma Gandhi, Martin Luther King lub Henry David Thoreau doprowadzi? do znacz?cej poprawy ?ycia ludzi w skali masowej, budz?c sumienie i poczucie jednostkowej to?samo?ci obywatelskiej. Dzi?ki tym s?ynnym aktom niepos?usze?stwa problem „z?ego prawa” i zalegalizowanej krzywdy ludzi wzbudzi? zainteresowanie ?wiatowej opinii publicznej. I cz?sto to w?a?nie takie akty s? ?ród?em lepszego prawa – dzi?ki nim prawo si? rozwija, doskonali, ?yje. [z opisu ksi??ki w ksi?garni PWN]

 
Hits: 5504

Przeciwnicy uzasadnionego niepos?usze?stwa wobec prawa cz?sto odwo?uj? si? do rozumowania, które zak?ada, ?e ?amanie prawa jest nieuczciwe. Powiadaj?, ?e jego zwolennicy dokonuj? niewybaczalnego przeoczenia polegaj?cego na tym, ?e zgoda na ?amanie obowi?zuj?cego prawa oznacza jednocze?nie wyra?enie zgody zarówno na to, aby ci, którzy go ?ami?, mogli czerpa? korzy?ci z faktu przestrzegania prawa przez innych ludzi, jak równie? na to, aby zostali oni zwolnieni z obowi?zków i obci??e?, jakim podlegaj? z kolei ci wszyscy, którzy si? mu dobrowolnie podporz?dkowuj?. Na pierwszy rzut oka mo?e si? wydawa?, i? rzeczy tak w?a?nie si? przedstawiaj?. Jednak g??bsza refleksja ujawnia konieczno?? istnienia pewnych dodatkowych kryteriów wiarygodno?ci tego typu argumentacji.

Hits: 4844

Przewa?aj?ca wi?kszo?? teorii niepos?usze?stwa obywatelskiego wyklucza mo?liwo?? u?ycia przemocy zak?adaj?c, ?e osi?gni?cie celu, jakim jest zmiana obowi?zuj?cego prawa czy podj?tej przez w?adz? decyzji, powinno by? dokonane w sposób pokojowy, bez stosowania gwa?tu, u?ywania si?y, wyrz?dzania ludziom krzywdy, czy powodowania szkód materialnych. W ostatnich czasach pojawi?a si? nawet tendencja, aby zwi?zane z przemoc? czynno?ci raz na zawsze odseparowa? od uzasadnionych aktów ?amania prawa ju? na etapie definiowania poj?cia obywatelskiego niepos?usze?stwa. Tym samym niestosowno?? u?ywania ?rodków przemocy w tego typu dzia?aniach publicznych mog?aby, zdaniem zwolenników takiego pomys?u, zosta? zagwarantowana na mocy definicyjnie okre?lonych znacze? s?ów, które s?u?? do ich opisu. Powód, dla którego podejmuje si? podobne próby, wydaje si? do?? oczywisty. Skoro poj?cia „obywatelskiego sprzeciwu”, b?d? te? „uzasadnionego niepos?usze?stwa wobec prawa” maj? wywo?ywa? pozytywne postawy emocjonalne, nie mog? z tego powodu obejmowa? dzia?a?, które, tak jak akty przemocy, budz? zazwyczaj negatywne skojarzenia i s? trudne, a niekiedy nawet niemo?liwe, do usprawiedliwienia. W ramach koncepcji zak?adaj?cych ten typ rozumowania, nie mo?na sensownie docieka?, czy istniej? przypadki moralnie uzasadnionego ?amania prawa, które przemoc dopuszczaj?, albowiem w sposób analityczny zosta?o ju? dowiedzione, ?e gdyby by?o to mo?liwe, to poj?cie obywatelskiego niepos?usze?stwa obejmowa?oby dzia?ania moralnie naganne. Na pytanie dotycz?ce okoliczno?ci usprawiedliwiaj?cych stosowanie przemocy oraz mo?liwo?ci ustalenia w?a?ciwego jej zakresu, mo?na udzieli? prawid?owej odpowiedzi tylko wówczas, gdy definicja niepos?usze?stwa wobec prawa zostanie pozbawiona perswazyjnego charakteru. Jednak?e ka?dy, kto podejmuje si? zrealizowania tego celu, musi zdawa? sobie spraw?, i? sukces w tym zakresie mo?liwy jest do osi?gni?cia pod warunkiem, ?e uda si? sformu?owa? definicj? przemocy, która obejmowa?aby równie? dzia?ania uwa?ane w tej sytuacji za moralnie dopuszczalne.

Hits: 5191