Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka polityczna
This tag contains 3 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Wojna i Interwencja wojskowa

„Jest rzecz? równie rozs?dn? ukaza? jaki? rodzaj uwi?zienia przez inny, jak ukaza? co?, co nie istnieje rzeczywi?cie przez co? innego, co istnieje”-  Daniel Defoe.

Nawet je?eli piek?o opisane w literaturze sakralnej nie istnieje, istnieje ono w wymiarze materialnym – podczas wojny. Kiedy mamy do czynienia z wojn? na usta cisn? nam si? s?owa, ?e niewa?ne jaki jest cel, powód wojny (ius ad bellum), niewa?ne jakie ?rodki s? wykorzystywane do jej prowadzenia (ius in bello), kiedy ju? wojn? wszcz?to, wojna jest „piek?em”. Co pozwala nam jednak dokonywa? takiego porównania? Co czyni wojn? „piek?em na ziemi”?

Hits: 8152
Posted by on in Terroryzm

Powy?szy tytu? z du?? dok?adno?ci? sugeruje perspektyw?, z której problem terroryzmu mam zamiar rozwa?y?. Nie b?dzie to z pewno?ci? perspektywa militarna, w ramach której stosown? rzecz? s?  analizy ?adunków wybuchowych oraz efektywno?? zastosowanej taktyki krzywdzenia ludzi w celu wywo?ania zniewalaj?cego strachu. Nie b?dzie to równie? perspektywa polityczna, gdzie terroryzm pojmuje si? jako jedno z dost?pnych cz?owiekowi narz?dzi, pomocnych w walce o w?adz? lub przy powo?ywaniu do istnienia  okoliczno?ci sprzyjaj?cych realizacji wa?nych spo?ecznie b?d? te? religijnie celów.  Trudno by?oby jednak zaprzeczy? temu, ?e zarówno aspekt militarny, jak i polityczny s? historycznie nieodzownymi komponentami pe?nego zrozumienia zjawiska terroryzmu we wspó?czesnym ?wiecie. Nie by?oby te? przesad? powiedzie?, ?e publiczne zainteresowanie terroryzmem sprowadza si? dzisiaj w du?ej mierze do jego strony militarnej i politycznej. Do takiego wniosku mo?e doj?? ka?dy, kto zainteresowany jest informacjami i komentarzami po?wi?conymi temu zagadnieniu w  masowych ?rodkach przekazu, które, jak wiemy, przedk?adaj? cz?sto medialno?? wydarze? nad ich faktyczne znaczenie.

Hits: 7685

Przewa?aj?ca wi?kszo?? teorii niepos?usze?stwa obywatelskiego wyklucza mo?liwo?? u?ycia przemocy zak?adaj?c, ?e osi?gni?cie celu, jakim jest zmiana obowi?zuj?cego prawa czy podj?tej przez w?adz? decyzji, powinno by? dokonane w sposób pokojowy, bez stosowania gwa?tu, u?ywania si?y, wyrz?dzania ludziom krzywdy, czy powodowania szkód materialnych. W ostatnich czasach pojawi?a si? nawet tendencja, aby zwi?zane z przemoc? czynno?ci raz na zawsze odseparowa? od uzasadnionych aktów ?amania prawa ju? na etapie definiowania poj?cia obywatelskiego niepos?usze?stwa. Tym samym niestosowno?? u?ywania ?rodków przemocy w tego typu dzia?aniach publicznych mog?aby, zdaniem zwolenników takiego pomys?u, zosta? zagwarantowana na mocy definicyjnie okre?lonych znacze? s?ów, które s?u?? do ich opisu. Powód, dla którego podejmuje si? podobne próby, wydaje si? do?? oczywisty. Skoro poj?cia „obywatelskiego sprzeciwu”, b?d? te? „uzasadnionego niepos?usze?stwa wobec prawa” maj? wywo?ywa? pozytywne postawy emocjonalne, nie mog? z tego powodu obejmowa? dzia?a?, które, tak jak akty przemocy, budz? zazwyczaj negatywne skojarzenia i s? trudne, a niekiedy nawet niemo?liwe, do usprawiedliwienia. W ramach koncepcji zak?adaj?cych ten typ rozumowania, nie mo?na sensownie docieka?, czy istniej? przypadki moralnie uzasadnionego ?amania prawa, które przemoc dopuszczaj?, albowiem w sposób analityczny zosta?o ju? dowiedzione, ?e gdyby by?o to mo?liwe, to poj?cie obywatelskiego niepos?usze?stwa obejmowa?oby dzia?ania moralnie naganne. Na pytanie dotycz?ce okoliczno?ci usprawiedliwiaj?cych stosowanie przemocy oraz mo?liwo?ci ustalenia w?a?ciwego jej zakresu, mo?na udzieli? prawid?owej odpowiedzi tylko wówczas, gdy definicja niepos?usze?stwa wobec prawa zostanie pozbawiona perswazyjnego charakteru. Jednak?e ka?dy, kto podejmuje si? zrealizowania tego celu, musi zdawa? sobie spraw?, i? sukces w tym zakresie mo?liwy jest do osi?gni?cia pod warunkiem, ?e uda si? sformu?owa? definicj? przemocy, która obejmowa?aby równie? dzia?ania uwa?ane w tej sytuacji za moralnie dopuszczalne.

Hits: 5191
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.