Category contains 3 blog entries contributed to teamblogs
Po ukazaniu si? mojego tekstu dowodz?cego, ?e banki powinny poczuwa? si? do odpowiedzialno?ci za trudn? sytuacj?, w jakiej znalaz?y si? osoby, którym udzieli?y one kredytów walutowych[1], mój kolega, Krzysztof Saja, napisa?: Je?li w ogóle mia?bym si? zgodzi? na powy?sze konkluzje, wcze?niej nale?a?oby mocno powiedzie? jeszcze jedn? rzecz: nawet je?li praktyka udzielania kredytów walutowych by?a niesprawiedliwa, osoby trzecie nie mog? bra? odpowiedzialno?ci za z?e lub niesprawiedliwe kredyty udzielane przez banki. Innymi s?owy, by?oby jeszcze bardziej niesprawiedliwe, gdyby Ja? Roztropny, który wzi?? dro?szy kredyt...
Hits: 12135
Od d?u?szego czasu banki udzielaj? kredytów denominowanych w obcych walutach na zakup mieszkania lub domu. Polega to na tym, ?e kredyt jest de facto wyp?acany oraz sp?acany w jednostkach pieni??nych obowi?zuj?cych w kraju, z którego pochodzi kredytobiorca, np. w z?otówkach lub dolarach, lecz jego sp?ata obliczana jest przez bank na podstawie ich kursu do jakiej? innej waluty, np. franka szwajcarskiego lub euro; poniewa? wysoko?? kursu regulowana jest w sposób losowy przez panuj?c? koniunktur? gospodarcz? na rynkach mi?dzynarodowych oraz przez bank,...
Hits: 14063

Mo?na i?? o zak?ad, ?e wi?kszo?? z nas nie potrafi?aby we w?a?ciwy sposób uzasadni? moralnego obowi?zku udzielenia pomocy cz?owiekowi b?d?cemu w powa?nej opresji. Pomimo tego jeste?my przekonani, ?e taki obowi?zek ma ka?dy, kto napotyka ludzk? niedol? i jest w stanie bez wi?kszego wysi?ku podj?? kroki mog?ce zapobiec zbli?aj?cej si? tragedii. Wierzymy równie? g??boko, ?e nie udzielenie w takich okoliczno?ciach pomocy jest rzecz? nagann?, a osoba, która tak si? zachowuje, ponosi odpowiedzialno?? za powodowanie w ten sposób z?a, jakim mo?e by? do?wiadczenie przez innego cz?owieka przejmuj?cego bólu, jego d?ugotrwa?e cierpienie lub utrata ?ycia.

Hits: 13356

Singer - ?ycie które mo?esz ocali?

„Ostrzegamy: ta lektura mo?e by? niebezpieczna dla twojego pojmowania moralno?ci, mi?osierdzia i wyobra?enia o byciu dobrym. I w?a?nie dlatego powiniene? j? przeczyta?” (The Christian Science Monitor)

Tagged in: Peter Singer
Hits: 11977