Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in podmiotowo?? moralna
This tag contains 3 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Konferencje
Mamy ogromn? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Szczecina na ogólnopolsk? konferencj? interdyscyplinarn? Takie jak my?, która odb?dzie si? w dniach 28-30 wrze?nia 2012r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeci?skiego. Tematyka konferencji: Przez wiele wieków zwierz?tom odmawiano zdolno?ci do ?wiadomego odczuwania bólu, rozumno?ci, czy samo?wiadomo?ci. W ?wietle najnowszych odkry? naukowych dalsze podtrzymywanie paradygmatu o zwierz?ciu-maszynie jest nie do zaakceptowania. Nieustanne zmiany wprowadzane w prawie (zakaz importu foczych futer do UE, zakaz tuczu g?si na foie grass w Polsce, zakaz testowania kosmetyków na zwierz?tach...
Hits: 11364

Przyznawanie wyj?tkowej, przyrodzonej warto?ci ?ycia ka?demu cz?owiekowi, czyli osobnikowi gatunku Homo sapiens jest rzecz? znamienn? dla przedstawicieli antropocentrycznej doktryny chrze?cija?skiej w etyce.[1] Zwykle punktem centralnym argumentacji na rzecz unikalnego znaczenia godno?ci ludzkiej jest odwo?anie do takich cech warunkuj?cych podmiotowo?? moraln?, jak samo?wiadomo?? i wolno?? wyboru[2]. ?wiadczy to o kontynuacji argumentacji na rzecz uznania „osoby” jako jedynego podmiotu moralnego. T? osob?, czy podmiotem moralnym, mo?e by? jedynie cz?owiek. Dlaczego? 

Hits: 7958

Podmiotowo?? moralna?yjemy w czasach gatunkowego szowinizmu, a zabijaj?c zwierz?ta dla ich mi?sa, skór, czy w celach naukowych, post?pujemy niemoralnie – dowodzi Peter Singer. Jednak to na ?amach jego najpopularniejszej ksi??ki znale?? mo?emy argument, który usprawiedliwia si?ganie po paluszki rybne. Czy zatem jego teoria i pogl?dy dotycz?ce traktowania zwierz?t s? spójne? A mo?e warto j? uzupe?ni? tak, by sta?a si? mocnym narz?dziem w walce z mi?o?nikami hamburgerów?

Hits: 8846
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.