Najnowsze wpisy

Dodane przez w w Zwierz?ta
alt

Wiele mówi si? dzi? o dyskryminacji i nietolerancji wobec osób o odmiennych cechach czy pogl?dach. Najcz??ciej poruszane s? kwestie dotycz?ce narodowo?ci i orientacji seksualnej. Cho? w obliczu takich historycznych do?wiadcze?, jak prze?ladowanie ?ydów czy apartheid w RPA,  mówienie o dyskryminacji wegan wyda? si? mo?e nie na miejscu, to  stanowi? oni mniejszo??, której interesy niejednokrotnie s? pomijane.  Warto  zwróci? uwag? na obszary naszego ?ycia, w których weganom jest prostu trudniej, cho? wcale nie powinno.

Przeczytano: 68718

Dodane przez w w Inne
Witam! Problem. Z psychologicznego punktu reklama rzeczywi?cie mo?e mie? du?y wp?yw na dziecko, jako ?e za pomoc? perswazji wyzwala w m?odym, konformistycznym cz?owieku konsumpcjonizm na coraz wi?ksz? skal?. Konsekwencje mog? by? ró?ne; os?abienie motywacji, problem z gospodarowaniem i zarz?dzaniem swoimi zasobami (materialnymi i niematerialnymi), itd. Kto ponosi odpowiedzialno??? Oczywi?cie sami reklamo-twórcy, bo wykorzystuj? s?abo?ci cz?owieka, oczywi?cie firmy – godz?ce a cz?sto wymagaj?ce takiej formy przekazu, rodzice mog? te? uczestniczy? swoj? biern? postaw? Prawnie jest normalizowane. Nie mo?e by? reklam bezpo?rednio...
Przeczytano: 4676
Widok bloków tekstu
W tym artykule poka?? w jaki sposób efektownie formatowa? wpisy na Blogach Etyki Praktycznej. Tych kilka poni?szych porad pozwoli Wam publikowa? pi?knie sformatowane artyku?y bez wi?kszego wysi?ku korzystaj?c jedynie z edytora tekstów Bloga EP. Podstawowa zasada - nie formatujemy w Wordzie Starajcie si? nie formatowa? wst?pnie tekstów w Waszym lokalnym edytorze tekstów. Zazwyczaj wklejenie takiego tekstu ko?czy si? ba?aganem na stronie. Polecam ewentualnie stosowanie podstawowych stylów takich jak Nag?ówek 2 lub 3. Aby teksty wygl?da?y pi?knie i spójnie, nale?y korzysta?...
Oznaczone w: formatowanie
Przeczytano: 9927

foto0226 lipca na Placu Wolno?ci w Nowogardzie Szczeci?ska Inicjatywa Wega?ska zorganizowa?a protest przeciwko budowie fermy norek w gminie Nowogard. Na miejscu protestu pojawi?a si? TVG (Telewizja Goleniów), której relacja z ca?ego wydarzenia jest nie tylko wielkim zaskoczeniem dla organizatorów, uczestników, ale tak?e dla osób wspieraj?cych SZIW, oraz ka?dego, dla kogo niezale?no?? i obiektywno?? mediów (nawet ma?ej lokalnej telewizji) ma cho?by niewielkie znaczenie. Krótki, lecz niezwykle tendencyjny materia? mo?na zobaczy? na stronie telewizji goleniowskiej (w prawym górnym rogu).

Przeczytano: 14896

Dodane przez w w Utylitaryzm
Adolf Hitler z dzie?mi
Chcia?bym tu skomentowa? krótko dwa fragmenty tekstu Breivika, sprawcy ostatniej masakry w Oslo. „Nie przepraszaj, nie t?umacz si? ani nie miej wyrzutów sumienia, bo dzia?asz w samoobronie. (...) W naszych operacjach zgin? niewinni ludzie, po prostu dlatego, ?e znajduj? si? w niew?a?ciwym miejscu i niew?a?ciwym czasie. Oswój si? z t? ide?. Potrzeby wielu zawsze przewa?? nad potrzebami nielicznych”. „Gdy ju? zdecydujesz si? uderzy?, lepiej zabi? zbyt wielu ni? niewystarczaj?c? liczb?, albo ryzykujesz zredukowanie po??danego ideologicznego efektu uderzenia”. My?lenie proceduralnie jest...
Oznaczone w: terroryzm utylitaryzm
Przeczytano: 4940
Merton College Oxford
Prawo i moralno?? wojny cz?sto znajduj? si? na odleg?ych sobie biegunach. Wyznaczone przepisy prawne g?osz? bowiem co? odwrotnego ni? etyka wojny - najbardziej znanym przypadkiem takiej rozbie?no?ci jest problematyka odpowiedzialno?ci moralnej na wojnie, czyli tego, kto jest prawowitym celem ataku na wojnie. Status prawny walcz?cego maj? osoby, które spe?niaj? okre?lone warunki (np. nosz? mundur wojskowy i bro?), natomiast status walcz?cego w etyce wojny nie zale?y od tego typu wyznaczników. Prawnicy i etycy ten sens prawny i moralny postrzegania problematyki bycia odpowiedzialnym...
Przeczytano: 5154
To, ?e serwis YouTube jest wielkim wysypiskiem wie ka?dy. Mam nadziej?, ?e wiele osób zdaje sobie spraw? z tego, ?e jest on równie? skarbnic? wiedzy. Ostatnio natrafiam na same 'z?ote monety'. Trzeba tylko umiej?tnie szuka?... Jedn? z nich jest doktora filozofii socjopolitycznej, Jasona J. Campbella, z Nova Southeastern University. W jego wyk?adach urzeka prostota wypowiedzi, jasno?? i wra?enie, ?e jest si? jego jedynym s?uchaczem, któremu t?umaczy si? co? w 'cztery oczy' - idealna lekcja, któr? mo?ecie odby? siedz?c w domu! Zach?cam Was...
Przeczytano: 3287
Dodane przez w w Dyskryminacja

Ka?da nierówno?? wobec prawa powinna mie? swoje uzasadnienie. Je?li nauczyciel matematyki, który jest gejem, jest tak samo wykwalifikowany pod wzgl?dem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym jak jego heteroseksualny kolega, nie ma powodu, aby nie mia? uczy? dzieci. Je?li lesbijka mia?aby kwalifikacje do tego, aby by? opiekunk? do dzieci lub prezydentem Rzeczpospolitej, nie powinni?my jej tego zabrania?. Czy nie istniej? jednak istotne ró?nice mi?dzy par? gejów a par? osób heteroseksualnych, które usprawiedliwia?yby uprawnienia ma??e?skie dla drugich, zakazuj?c ich zarazem pierwszym? Poni?ej przedstawi? g?ówne powody, które sk?aniaj? mnie do takiego pogl?du.

Przeczytano: 17779