Aleksandra Staniewicz

Aleksandra Staniewicz


Doktor nauk humanistycznych, polonistka w Zespole Szkó? nr 4 w Szczecinie, s?uchaczka studiów podyplomowych "Etyka w szkole", po których mam nadziej? zosta? tak?e nauczycielem etyki.

Wed?ug „New York Timesa”, „Prawy umys?” Jonathana Haidta to bestseller 2013 roku[1]. Oznacza to, ?e na rynku ameryka?skim ksi??ka zyska?a bardzo du?? popularno??, a, co za tym idzie, osi?gn??a bardzo wysoki nak?ad. Prawdopodobnie „wychodzi ze mnie” my?lenie stereotypowe, ale jestem tym faktem zdziwiona, bo jest to pozycja dla raczej wymagaj?cych czytelników, a ameryka?skie spo?ecze?stwo kojarzy si? – chyba nie tylko mi – bardziej z konsumpcjonizmem, a wi?c literatur? ?atw? i przyjemn?. Wysokiej sprzeda?y nie zapewnili raczej na pewno ludzie nauki, bo zdaniem chocia?by prof. Miros?awa Rutkowskiego, „jest to publikacja ciekawa i warta przeczytania, ale dla specjalistów z dziedzin etyki czy psychologii moralno?ci zbyt prosta”[2]. Kto w takim razie jest adresatem „Prawego umys?u”? Nazwa?abym go czytelnikiem poszukuj?cym i zainteresowanym otaczaj?c? wokó? rzeczywisto?ci?. To osoba, która jest ciekawa ?róde? moralno?ci oraz przemian w jej obr?bie.

Hits: 7050