Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in terroryzm
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.
Posted by on in Terroryzm

Powy?szy tytu? z du?? dok?adno?ci? sugeruje perspektyw?, z której problem terroryzmu mam zamiar rozwa?y?. Nie b?dzie to z pewno?ci? perspektywa militarna, w ramach której stosown? rzecz? s?  analizy ?adunków wybuchowych oraz efektywno?? zastosowanej taktyki krzywdzenia ludzi w celu wywo?ania zniewalaj?cego strachu. Nie b?dzie to równie? perspektywa polityczna, gdzie terroryzm pojmuje si? jako jedno z dost?pnych cz?owiekowi narz?dzi, pomocnych w walce o w?adz? lub przy powo?ywaniu do istnienia  okoliczno?ci sprzyjaj?cych realizacji wa?nych spo?ecznie b?d? te? religijnie celów.  Trudno by?oby jednak zaprzeczy? temu, ?e zarówno aspekt militarny, jak i polityczny s? historycznie nieodzownymi komponentami pe?nego zrozumienia zjawiska terroryzmu we wspó?czesnym ?wiecie. Nie by?oby te? przesad? powiedzie?, ?e publiczne zainteresowanie terroryzmem sprowadza si? dzisiaj w du?ej mierze do jego strony militarnej i politycznej. Do takiego wniosku mo?e doj?? ka?dy, kto zainteresowany jest informacjami i komentarzami po?wi?conymi temu zagadnieniu w  masowych ?rodkach przekazu, które, jak wiemy, przedk?adaj? cz?sto medialno?? wydarze? nad ich faktyczne znaczenie.

Hits: 7685
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.