Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka wojny
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Zdaniem Jeffa McMahana okupacja cz?sto niesie ze sob? zagro?enie si?y militarnej oraz mo?liwo?? u?ycia si?y wojskowej, przez co w swej naturze podobna jest do wojny. W przypadku wojny mamy do czynienia z podzia?em na prawo ius ad bellum (zasady, które mówi? jaki jest cel, powód wojny i usprawiedliwiaj? jej wszcz?cie oraz kontynuacj?) i ius in bello (zasady reguluj?ce sposób jej prowadzenia). Podzia? ten dotyczy? mo?e równie? okupacji, przez co o moralno?ci okupacji b?dziemy mogli mówi? przez pryzmat moralno?ci wojny. Istniej? zatem zasady, które b?d? nam mówi?y, kiedy okupacja jest usprawiedliwiona, a tak?e takie, które wska?? nam sposoby reguluj?ce prowadzenie okupacji. U?ycie si?y wojskowej zawsze poci?ga za sob? u?ycie jej przeciwko tym, którzy si? jej sprzeciwiaj?, stawiaj? opór, albo u?ywaj? si?y wobec niewinnych. Nawet je?eli okupowana ludno?? jest traktowana dobrze, to i tak cechuje j? niskie poczucie samostanowienia. Dlatego okupacja zawsze wymaga moralnego usprawiedliwienia. W tym artykule postaram si? zbada? za Jeffem McMahanem status moralny okupacji sprawiedliwej oraz niesprawiedliwej, wymieni? podstawowe kryteria decyduj?ce o statusie moralnym okupacji oraz poprzez klasyfiakcj? okupacji wskaza? niektóre postawy, jakie powinny by? przyjmowane przez ludno?? okupowan?, a tak?e samych okupantów.

Hits: 3757

Posted by on in Wojna i Interwencja wojskowa

„Jest rzecz? równie rozs?dn? ukaza? jaki? rodzaj uwi?zienia przez inny, jak ukaza? co?, co nie istnieje rzeczywi?cie przez co? innego, co istnieje”-  Daniel Defoe.

Nawet je?eli piek?o opisane w literaturze sakralnej nie istnieje, istnieje ono w wymiarze materialnym – podczas wojny. Kiedy mamy do czynienia z wojn? na usta cisn? nam si? s?owa, ?e niewa?ne jaki jest cel, powód wojny (ius ad bellum), niewa?ne jakie ?rodki s? wykorzystywane do jej prowadzenia (ius in bello), kiedy ju? wojn? wszcz?to, wojna jest „piek?em”. Co pozwala nam jednak dokonywa? takiego porównania? Co czyni wojn? „piek?em na ziemi”?

Hits: 8069
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.