Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in zasada uczciwo?ci
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Przeciwnicy uzasadnionego niepos?usze?stwa wobec prawa cz?sto odwo?uj? si? do rozumowania, które zak?ada, ?e ?amanie prawa jest nieuczciwe. Powiadaj?, ?e jego zwolennicy dokonuj? niewybaczalnego przeoczenia polegaj?cego na tym, ?e zgoda na ?amanie obowi?zuj?cego prawa oznacza jednocze?nie wyra?enie zgody zarówno na to, aby ci, którzy go ?ami?, mogli czerpa? korzy?ci z faktu przestrzegania prawa przez innych ludzi, jak równie? na to, aby zostali oni zwolnieni z obowi?zków i obci??e?, jakim podlegaj? z kolei ci wszyscy, którzy si? mu dobrowolnie podporz?dkowuj?. Na pierwszy rzut oka mo?e si? wydawa?, i? rzeczy tak w?a?nie si? przedstawiaj?. Jednak g??bsza refleksja ujawnia konieczno?? istnienia pewnych dodatkowych kryteriów wiarygodno?ci tego typu argumentacji.

Hits: 4843
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.