Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in bioetyka
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Aborcja

S? podstawy, aby twierdzi?, ?e w trakcie zap?odnienia nie zostaje powo?ana do istnienia istota ludzka w znaczeniu biologicznym. Zdarzenie to ma miejsce du?o pó?niej. Bior?c pod uwag? wszystkie najwa?niejsze i konieczne kryteria, jakich u?ywa si? w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z ?yj?c? istot? ludzk?, mo?na doj?? do wniosku, ?e pocz?tek jej ?ycia nast?puje prawdopodobnie dopiero kilka miesi?cy od powstania jednokomórkowej zygoty.

Hits: 7467

Za nami pierwsza konferencja organizowana  przez nasz portal. Mi?dzynarodowa konferencja „Etyka zabijania” odby?a si? 16-17 maja na Wydziale Humanistycznym US. Go?ciem specjalnym konferencji by? ?wiatowej s?awy ekspert specjalizuj?cy si? w problematyce etyki zabijania, w szczególno?ci etyki wojny, autor ksi??ki The Ethics of Killing, prof. Jeff McMahan z Rutgers University.

Hits: 8346

Cho? nie do ko?ca wiadomo, czy zawsze mo?na uzasadni? przekonanie etyczne w oparciu o fakty, jedna rzecz w tej materii wydaje si? raczej pewna: z faktami nie sposób pogodzi? wszystkich przekona? etycznych - czasami nawet tych, na których nam najbardziej zale?y. Ka?dy, kto u?wiadamia sobie, ?e oto w?a?nie znalaz? si? w takiej sytuacji, i nie chce by? pos?dzony o brak konsekwencji w rozumowaniu, ma do wyboru dwie mo?liwo?ci, z których ?adna nie stanowi?aby zapewne przedmiotu jego dobrowolnej decyzji: mo?e sprzeniewierzy? si? wyznawanym do tej pory zasadom moralnym lub w akcie desperacji przyj??, ?e im bardziej b?dzie obstawa? przy w?asnych przekonaniach, tym gorzej sko?czy si? to dla faktów.

Hits: 7902
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.