Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in sumienie
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Sumienie

Szeroko aprobowany pogl?d na temat transcendentnego charakteru sumienia zak?ada, ?e sam akt obwieszczenia decyzji moralnej nie jest warunkiem wystarczaj?cym, aby nada? jej moc wi???c? nawet dla osoby, która jest jej podmiotem, albowiem wszelkie tego typu postanowienia s? wiarygodne tylko w takim stopniu, w jakim harmonizuj? z moralnymi warto?ciami, które istniej? samoistnie i niezale?nie od aktów woli. Oznacza to, ?e sumienie nie ustanawia powinno?ci moralnych samo przez si?, ani nie nadaje samodzielnie naszym czynom moralnego statusu dobra czy s?uszno?ci, lecz s?u?y wy??cznie do przekazywania wiedzy na ten temat. W ten sposób zak?ada si?, ?e cho? umiej?tno?? ich rozpoznawania dost?pna jest ka?demu cz?owiekowi, to jednak w ostateczno?ci odnosi nas ona do ?wiata zewn?trznego, w którym warto?ci te s? ustalane bez naszego udzia?u.

Tagged in: sumienie
Hits: 13597
Posted by on in Sumienie

Zdarza si? czasami spotka? ludzi, którzy dobrze wiedz?, co powinni czyni?, jednak twierdz?, ?e ich sumienie nie pozwala im, aby w taki sposób post?powali. Cz??? z nich po namy?le ignoruje g?os sumienia i post?puje zgodnie z moralnym obowi?zkiem. S? jednak i tacy, co wi?kszy pos?uch daj? w?asnemu sumieniu. Niektórzy z nich s? nawet przekonani, ?e czyny dyktowane sumieniem s? bardziej s?uszne od tych, których wymaga obowi?zek.

Hits: 17253
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.