Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in eutanazja
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Celem tekstu jest ukazanie, jakie pytania etyczne i filozoficzne generuje zagadnienie prawa do samobójstwa.

Pytanie o prawo do samobójstwa stawia przed nami co najmniej kilka problemów, którym warto si? przyjrze? zanim podejmiemy si? moralnej oceny samego aktu. 

Hits: 14243

Posted by on in Eutanazja

altEutanazja jako pewien rodzaj ?mierci cz?owieka znany jest ju? od czasów staro?ytnej Grecji i Rzymu. Sam termin jest pochodzenia greckiego i oznacza „dobr? ?mier?” – eu i thanatos. Aby przybli?y? ten temat jako problem etyczny nale?y przede wszystkim w sposobów mo?liwie precyzyjnie zdefiniowa? ów termin zgodnie z najnowszymi ustaleniami na gruncie naukowym. Wed?ug Helgi Kuse i Petera Singera eutanazja jest „zabójstwem z lito?ci”. Aby zasz?y wszystkie cechy eutanazji musz? bra? w niej udzia? dwie osoby – prosz?cy o zadanie ?mierci i wykonuj?cy j?. Jest to rozmy?lne pozbawienie ?ycia danej osoby i uczynienie tego wed?ug autorów definicji, dla dobra osoby zainteresowanej. Ju? w tym momencie nasuwa si? pytanie, co jest to dobre dla osoby chorej, prosz?cej o ?mier??

Hits: 9401
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.