Etyka i urabianie charakterów

Posted by on in Utylitaryzm

Oczywi?cie, ?e gdyby mo?na by?o leczy? doros?ych psychopatów, to nale?a?oby to robi?, nawet wbrew ich woli i nawet, gdy nie pope?nili jeszcze ?adnego przest?pstwa. Stosuje si? tu ten sam argument, jaki wyra?aj? autorzy „Psychopatologii” w odniesieniu do zaburze? zachowania u dzieci: „Na d?u?sz? met? intensywne interwencje, takie jak terapia wielosystemowa, mog? nie tylko poprawi? ?ycie dziecka, ale równie? ocali? ?ycie innych, którzy w ko?cu mogliby si? sta? ofiarami dziecka z zaburzeniem zachowania” [Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan, Psychopatologia, prze?. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Pozna? 2003, s. 387].

Je?li uznajemy dopuszczalno??, a nawet konieczno??, przymusowej i prewencyjnej terapii maj?cej na celu zmian? charakteru okre?lonych osób, to jest to wi?cej ni? dopuszczenie karania osób, które naruszy?y czyj?? wolno??. Jest to krok uniewa?niaj?cy warto?? wolno?ci jednostek jako warto?? absolutn?. Wolno?? jednostek jest w interesie wi?kszo?ci i tylko dlatego jest ona warto?ci? moraln?. Respektowanie tej warto?ci jest moralnie wymagane, poza wypadkami, gdy korzy?ci z odwrotnej polityki wzgl?dem pewnych jednostek przewa?aj? w sposób wyra?ny i znacz?co korzy?ci z bezwzgl?dnego poszanowania ich wolno?ci.

 

„Lepiej mniej, ale lepiej” – W?odzimierz Iljicz Lenin, „Prawda” 04 III 1923.

„Dobrze pracowa? to lepiej pracowa?” – jedno z hase? PRL.
Social sharing

Comments

 • Krzysztof Saja
  Krzysztof Saja Monday, 25 June 2012

  Klasyczny dylemat

  Zastanawiam si?, czy znasz Wac?awie kogo?, kto ów klasyczny dylemat mi?dzy wolno?ci? osobist? a bezpiecze?stwem innych ludzi rozstrzygn??by na korzy?? wolno?ci. Chyba nie istniej? tak szaleni libera?owie. Bior?c pod uwag? sposób, w jaki nakre?li?e? alternatyw?, bezpiecze?stwo wielu osób b?dzie wa?niejsze ni? wolno?? samodecydowania "psychopaty". Jednak du?o zale?y od prawdopodobie?stwa owego niebezpiecze?stwa. Je?li bowiem jest tylko 1% ryzyko, ?e nasz "psychopata" b?dzie niebezpieczny, czy mo?emy go pozbawia? autonomii?

 • Guest
  Krzysztof Szonen Friday, 13 July 2012

  Lombrosso si? myli?

  Autor niestety patrzy na pewne sprawy zbyt w?sko, bo kim jest psychopata? Wiadomo, ?e psychopatami staj? si? osoby które maj? uszkodzon? pewn? cz??? mózgu, sk?onno?ci takie równie? przechodz? genetycznie. To wszystko jednak za ma?o. Mo?na mie? genetyczne predyspozycje do bycia seryjnym morderc? i nim nie zosta?, tak samo jak s? ludzie podatni na choroby psychiczne, ale by one si? ujawni?y musz? zaistnie? równie? inne okoliczno?ci. Sk?d b?dziemy wiedzieli, ?e dana osoba jest psychopat?? Obecny stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczne, ani nawet przybli?one zdiagnozowanie psychopaty w najm?odszym wieku. By? ju? jeden Lombrosso, my?l? ?e nie warto powiela? b??dów przesz?o?ci.

 • Wac?aw Janikowski
  Wac?aw Janikowski Friday, 13 July 2012

  O przysz?ych psychopatach

  Psychopatii nie mo?na diagnozowa? u dzieci z powodów definicyjnych: zgodnie z systemem diagnostycznym R. D. Hare'a, tj. PCL-R, psychopatami nie s? osoby do 18 r. ?.

  U dzieci ?atwo diagnozuje si? natomiast zaburzenie zachowania (conduct disorder), jak równie? zaburzenie opozycyjno-buntownicze (oppositional defiant disorder). Oba zaburzenia maj? to do siebie, ?e du?y procent (30 do 40) dzieci z CD lub ODD w wieku doros?ym b?dzie psychopatami lub przynajmniej zakwalifikuj? si? do klasy antyspo?ecznego zaburzenia osobowo?ci [M. G. Myers, D. G. Stewart, S. A. Brown, Progression from Conduct Disorder to Antisocial Personality Disorder Following Treatment for Adolescent Substance Abuse, „American Journal of Psychiatry” 1998, vol. 155, s. 479-485; D. R. Langbehn, R. J. Cadoret, W. R. Yates, E. P. Troughton, M. A. Stewart, Distinct Contributions of Conduct and Oppositional Defiant Symptoms to Adult Antisocial Behavior: Evidence from an Adoption Study, „Archives of General Psychiatry” 1998, vol. 55, s. 821-829].

  30 do 40 procent to na tyle du?o, ?e gdyby mo?na by?o temu ryzyku wyro?ni?cia na psychopat? zapobiec przez odpowiednie operacje, nale?a?oby je przeprowadzi? u wszystkich dzieci z CD lub ODD. 60 procent dzieci by?oby zoperowanych niepotrzebnie. Ale, je?li sk?din?d rodzaj operacji by?by taki, ?e nie prowadzi?by do uszczerbku na zdrowiu (poza jakimi? minimalnymi skutkami), to nale?a?oby ten koszt ponie??. W efekcie tym 60 procentom dzieci nic by si? nie sta?o. A w przysz?ych pokoleniach uchroniliby?my ludzko?? od wielu morderców, gangsterów itp. Oczywi?cie w takim wypadku wola rodziców nie powinna by? brana pod uwag?. Podobnie, jak pa?stwo nie uwzgl?dnia woli rodziców (i s?usznie) w wypadku obowi?zkowych szczepie? ich dzieci.

  Poza tym, nie zauwa?y? Pan, ?e w tek?cie pisz? o leczeniu DOROS?YCH psychopatów. Ale dzi?kuj? za wysuni?cie i tej kwestii, dzi?ki czemu mia?em w?a?nie okazj? na poszerzenie stanowiska.

 • Guest
  Krzysztof Szonen Friday, 13 July 2012

  Nietykalno?? osobista ma charakter absolutny

  Dzi?kuj? za poszerzenie stanowiska.

  "Podobnie, jak pa?stwo nie uwzgl?dnia woli rodziców (i s?usznie) w wypadku obowi?zkowych szczepie? ich dzieci."

  Nale?y pami?ta?, i? obowi?zek szczepie? nie oznacza przymusowego ich wykonywania. Rodzice mog? si? sprzeciwi? temu obowi?zkowi, a najwi?ksze mo?liwe konsekwencje, to grzywna w maksymalnym wymiarze 500 z?otych. Nietykalno?? osobista (nie myli? z wolno?ci?) ma charakter absolutny i tak powinno pozosta?. Obowi?zkowe szczepienia s? naganne, gdy? powoduj? nieufno?? wobec prawa, które zapewnia jednostce zachowanie integralno?ci cielesnej i psychicznej. Przymusowe leczenie doros?ych psychopatów równie? stoi w sprzeczno?ci z prawem do zachowania integralno?ci cielesnej i psychicznej, zagwarantowanej w Konstytucji RP w postaci przepisów o nietykalno?ci osobistej. Nie mo?na jednostki pozbawi? tego prawa, to prawo nie mo?e by? nawet ograniczone.

  Nie mamy ?adnej pewno?ci, i? psychopata pope?ni jak?kolwiek zbrodni?. Mo?e sta? si? idealnym ?o?nierzem, którego mo?emy straci? przez niepotrzebny zabieg.

 • Guest
  ?wist Tuesday, 30 October 2012

  ...

  W?a?nie tutaj wypowiadaj? si? psychopaci oczywi?cie nigdy nie zrozumia ?e s? chorzy

 • Guest
  ?wist Tuesday, 30 October 2012

  Was trzeba lecz?

  ...

 • Please login first in order for you to submit comments
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.