Blog Akademicki Etyki Praktycznej

Blog Akademicki Etyki Praktycznej

...recenzowany blog prowadzony przez osoby zawodowo zajmuj?ce si? etyk?. Miejsce namys?u nad: prawami zwierz?t, niepos?usze?stwem obywatelskim, kar? ?mierci, wojn? sprawiedliw?, teoriami etycznymi i dobrym ?yciem...

Naukowcy przy ró?nych okazjach proszeni s? o podawanie swoich dziedzin specjalizacji oraz zainteresowa? naukowych. Zastanawiali?cie si? kiedy? jakim zainteresowaniem cieszy si? etyka w?ród zawodowych filozofów? I czy Polska nie odbiega w tym wzgl?dzie od ?wiata zachodniego? 

Hits: 4960

Patrz?c na ilo?? studentów filozofii ró?nych stopni, w tym doktorantów, zauwa?a si? w miar? równe proporcje mi?dzy kobietami a m??czyznami. Ile jest jednak kobiet w?ród najcz??ciej cytowanych wspó?czesnych filozofów?

Hits: 6836
Posted by on in Zwierz?ta

Cz??? wegetarian i obro?ców zwierz?t uznaje, ?e jedzenie mi?sa jest moralnie z?e. Zazwyczaj ocena taka ma ogólny charakter i nie bierze pod uwag? istotnych ró?nic mi?dzy gatunkami hodowanych zwierz?t. Ten sam rodzaj zarzutów stosuje si? w odniesieniu do spo?ywania wo?owiny, wieprzowiny, baraniny, kurczaków czy ryb. Z drugiej strony, spotka? mo?na przekonanie, ?e je?li kto? ma problemy ze zmian? diety na bezmi?sn?, zawsze lepiej jest zosta? semiwegetarianinem ni? tkwi? przy diecie mi?snej. Niejednokrotnie za najmniej moralnie naganne uznaje si? spo?ywanie ryb (ichtiwegetarianizm), dieta taka oceniana jest bowiem z wi?kszym uznaniem ni? krytykowane zwyczaje mi?so?erców. Cho? w?ród wegetarian spo?ywanie jedynie ryb uznaje si? za zatrzymanie si? w pó? drogi do zalecanej postawy moralnej, tj. pe?nego wegetarianizmu lub weganizmu, ichtiwegatarianizm traktuje si? je jako wyraz troski o dobrostan zwierz?t i moralnie lepsze rozwi?zanie ni? pozostanie typowym mi?so?erc?. Jak b?d? jednak dowodzi? spo?ywanie ryb jest z perspektywy trzech szeroko akceptowanych przez obro?ców praw zwierz?t za?o?e? etycznych moralnie najgorszym rozwi?zaniem. Osoby jedz?ce jedynie ryby w ?wietle przekona? zak?adanych przez samych wegetarian dzia?aj? bowiem moralnie gorzej ni? osoby, które s? pe?nymi mi?so?ercami.

Hits: 25083

W pewnym momencie mojego ?ycia znany obro?ca praw zwierz?t Peter Singer przekona? mnie, ?e niemoralne jest spo?ywanie mi?sa. Postanowi?em zosta? wegetarianinem, obiecuj?c sobie, ?e wytrwam cho? jeden rok. Nie jad?em mi?sa prawie rok. Trudno?ci w byciu polskim wegetarianinem zwyci??y?y. Po tym eksperymencie pozosta?o jednak we mnie przekonanie, ?e spo?ywanie mi?sa, cho? powszechnie akceptowane i kulturowo bardzo wspierane,  jest niemoralne. Zacz??em mie? jednak w tej sprawie w?tpliwo?ci. Doszed?em bowiem do wniosku, ?e, bior?c pod uwag? utylitarystyczn? etyk? P.Singera, mog? pozwoli? sobie na jedzenie wo?owiny. Wbrew stereotypom i zgodnie z utylitaryzmem spo?ywanie wo?owiny jest bowiem wielokrotnie mniej niemoralnie ni? np. spo?ywanie ryb. W gruncie rzeczy osoby, które nak?aniaj? do pe?nego wegetarianizmu dzia?aj? moralnie gorzej ni? te, które promuj? jedzenie mi?sa wo?ów. Stanowisko to nazywa si? beefizmem.

Hits: 117598

Posted by on in Wojna i Interwencja wojskowa

„Jest rzecz? równie rozs?dn? ukaza? jaki? rodzaj uwi?zienia przez inny, jak ukaza? co?, co nie istnieje rzeczywi?cie przez co? innego, co istnieje”-  Daniel Defoe.

Nawet je?eli piek?o opisane w literaturze sakralnej nie istnieje, istnieje ono w wymiarze materialnym – podczas wojny. Kiedy mamy do czynienia z wojn? na usta cisn? nam si? s?owa, ?e niewa?ne jaki jest cel, powód wojny (ius ad bellum), niewa?ne jakie ?rodki s? wykorzystywane do jej prowadzenia (ius in bello), kiedy ju? wojn? wszcz?to, wojna jest „piek?em”. Co pozwala nam jednak dokonywa? takiego porównania? Co czyni wojn? „piek?em na ziemi”?

Hits: 8057

Posted by on in Zwierz?ta

Chcia?bym za?o?y? tu osobny w?tek podnosz?cy specjalnie kwesti?, czy etyka musi by? antropocentryczna. Moim zdaniem nie istnieje inna etyka. Jako utylitarysta jestem ?wiadom trudno?ci, jakie na gruncie utylitaryzmu mo?na by wysun?? wobec tego twierdzenia. Prosz? pozwoli?, ?e szerzej rozwin? swoje wywody w tej kwestii nast?pnym razem. Tu chcia?bym dotkn?? dwóch istotnych tez okre?laj?cych antropocentryczno?? etyki, wchodz?c zarazem w polemik? z tekstami Pani Urszuli Zarosy. 

Hits: 25638

Przyznawanie wyj?tkowej, przyrodzonej warto?ci ?ycia ka?demu cz?owiekowi, czyli osobnikowi gatunku Homo sapiens jest rzecz? znamienn? dla przedstawicieli antropocentrycznej doktryny chrze?cija?skiej w etyce.[1] Zwykle punktem centralnym argumentacji na rzecz unikalnego znaczenia godno?ci ludzkiej jest odwo?anie do takich cech warunkuj?cych podmiotowo?? moraln?, jak samo?wiadomo?? i wolno?? wyboru[2]. ?wiadczy to o kontynuacji argumentacji na rzecz uznania „osoby” jako jedynego podmiotu moralnego. T? osob?, czy podmiotem moralnym, mo?e by? jedynie cz?owiek. Dlaczego? 

Hits: 7913
Posted by on in Zwierz?ta

W samym USA w niewoli przebywa ok. 3000 wielkich ma?p cz?ekokszta?tnych. Wiele z nich poddawanych jest badaniom biomedycznym, inne trzymane s? w cyrkach, ZOO, lub prywatnych mieszkaniach. Prawa cz?owieka zosta?y stworzone, by?my unikn?li dyskryminacji ze wzgl?du na p?e?, pochodzenie, ras?. Czy mo?emy zatem utrzyma? dyskryminacj? z uwagi na przynale?no?? gatunkow?? Je?li za? gatunek jest kryterium arbitralnym, to co jest jako?ci?, jaka zapewnia prawa wszystkim ludziom, a jednocze?nie odbiera je pewnej grupie zwierz?t tak blisko z nami spokrewnionej?

Tagged in: szowinizm gatunkowy
Hits: 5129