Recent blog posts

Chocia? jestem suprateist?[1], opowiadam si? za prawem do wyznawania religii. Uwa?am, ?e ka?dy mo?e akceptowa? dowolne przekonania religijne oraz publicznie praktykowa? obrz?dy religijne, o ile nie poci?ga to za sob? przemocy i nie prowadzi do wyrz?dzenia szkody ?adnej ?yj?cej istocie ludzkiej ani pozaludzkiej. Czyja? strata wynikaj?ca z tego rodzaju dzia?alno?ci powinna stanowi? nieprzekraczaln? granic? wolno?ci dla ka?dego wyznania. Oznacza to mi?dzy innymi, i? praktykowana wiara, która przyczynia si? do czyjegokolwiek cierpienia b?d? nieuzasadnionego nieszcz??cia, powinna zosta? prawnie zakazana do momentu, w którym jej zasady zostan? w taki sposób zmodyfikowane, aby warunkiem jej wyznawania nie by?o szkodzenie jakimkolwiek ?ywym istotom oraz, by wierno?? jej idea?om nie mog?a doprowadzi? w konsekwencji do wyrz?dzenia komukolwiek niezas?u?onej przez niego krzywdy.

Hits: 12472

Chcia?bym omówi? problem zwi?zany z ustaleniem warto?ci, jak? dla konkretnych ludzi maj? pewne rzeczy lub ich ?ycie. Moja analiza b?dzie bardzo ogólna i z pewno?ci? niepe?na. Przedyskutuj? niektóre wa?ne dla tego problemu kwestie i omówi? kilka przyk?adów, aby pokaza?, ?e posiadana przez nas wiedza o tym, czego tak naprawd? dotyczy s?d, i? co? jest dobre dla jakiej? osoby, nie jest precyzyjna i nie oddaje do ko?ca tego, co, tak naprawd?, musz? mie? na my?li ci, którzy s?d ten wypowiadaj?.

Hits: 5519

Posted by on in Utylitaryzm

W kilku poprzednich wpisach dodtycz?cych utylitaryzmu wymienia?em wa?ne problemy, z którymi borykaj? si? utylitary?ci. Jednak pomimo tych s?abo?ci, utylitaryzm wci?? jest popularnym sposobem formu?owania ocen. Dlaczego?

Hits: 13617
Podczas pielgrzymki pracowników s?u?by zdrowia na Jasn? Gór? kilka tysi?cy osób b?d?cych lekarzami oraz studentami medycyny z?o?y?o swój podpis pod „Deklaracj? Wiary Lekarzy”, wyra?aj?c w ten sposób swoj? wierno?? Bogu i zobowi?zuj?c si? do przestrzegania w swojej pracy zawodowej nast?puj?cych przykaza?: 1. Wierz? w jednego Boga, Pana Wszech?wiata, który stworzy? m??czyzn? i niewiast? na obraz swój. 2. Uznaj?, i? cia?o ludzkie i ?ycie, b?d?c darem Boga, jest ?wi?te i nietykalne: - cia?o podlega prawom natury, ale natur? stworzy? Stwórca, -...
Hits: 8927

Posted by on in Metaetyka
Na rzecz utylitaryzmu preferencji, a tym samym za chceniow? definicj? warto?ci, ?wiadczy równie? interesuj?ca historia, jaka przydarzy?a si? Richardowi Mervynowi Hare’owi. Pewnego razu w domu tego wielkiego metaetyka i jego ?ony w Oxfordzie zamieszka? go?cinnie pewien ch?opak ze Szwajcarii. Hare zaoferowa? mu kilka francuskich ksi??ek, a ów m?ody cz?owiek przeczyta? po tygodniu Obcego Alberta Camusa. Go?? pa?stwa Hare’ów by? osob? pogodn?, a nawet entuzjastycznie nastawion? do ?ycia. Oxfordzki filozof by? wi?c bardzo zaskoczony, gdy nagle m?ody u?miechni?ty Szwajcar zupe?nie odmieni? swój...
Hits: 7700
Pozytywnie na to pytanie odpowiada Bernard Williams. Jego pogl?d na t? spraw? wygl?da mniej wi?cej tak: 1. Gdy ludzie czego? pragn?, to wol? taki stan rzeczy, w którym ich pragnienia zostaj? zaspokojone, od tego, w którym pozostaj? niezaspokojone. 2. Posiadanie pragnienia oznacza zatem, ?e ma si? powód, aby unika? tego, co utrudnia b?d? uniemo?liwia ich zaspokojenie. 3. Poniewa? jedn? z rzeczy, które uniemo?liwiaj? zaspokojenie naszych pragnie? jest ?mier?, to fakt, ?e si? czego? pragnie stanowi powód, aby unika? ?mierci. 4....
Tagged in: etyka pragnienia ?mier?
Hits: 4484

Popularno?? deontologii zwi?zana jest z podstawow? jej zalet?: jest ona zbie?na z naszym potocznym sposobem widzenia i prze?ywania moralno?ci. Wielu filozofów, ufaj?c moralnym intuicjom, s?dzi, ?e najlepiej wyra?a je teoria deontologiczna. Z tego wzgl?du wi?kszo?? zarzutów skierowanych przeciwko konsekwencjalizmowi polega na uwypuklaniu, ?e jego konkretne aspekty nie wspó?graj? z moralno?ci? potoczn?. Istniej? jednak powody w?tpienia w racjonalno?? takich deontycznych intuicji.

Hits: 36272

Posted by on in Aborcja

Rozwi?zanie problemu aborcji zale?y od zagadnienia, które ma ma?o wspólnego z pocz?tkiem ludzkiego ?ycia. Istnieje mocny argument za tym, ?e sposób, w jaki definiujemy ?mier? cz?owieka determinuje nasze pogl?dy na temat moralnego statusu zarodka.

Hits: 17809